หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-5-447ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20502.01 วางแผนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20502.011 คุณสมบัติของผู้สมัครได้รับการกำหนดตามลักษณะงานในตำแหน่งที่ต้องการ 20502.01.01
20502.01 วางแผนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20502.012 วิธีการคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องการได้รับการเลือกใช้รูปแบบวิธีที่เที่ยงตรงและถูกต้อง 20502.01.02
20502.01 วางแผนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20502.013 ผลการคัดเลือกบุคลากรได้รับการจัดทำรายงานผลการคัดเลือกตามแบบที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็ 20502.01.03
20502.02 คัดเลือกบุคลากรด้วยวิธีต่างๆ 20502.021 บุคลากรปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาลได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการคัดเลือกตามลักษณะงาน 20502.02.01
20502.02 คัดเลือกบุคลากรด้วยวิธีต่างๆ 20502.022 ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติในครัวอาหารฮาลาลได้รับการจัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 20502.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ