หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารฮาลาล

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-5-442ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารฮาลาล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20501.01 วางแผนอัตรากำลังคนที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาลในตำแหน่งต่างๆ 20501.011 จำนวนผู้ปฏิบัติงานได้รับการวางแผนอัตรากำลังคนตามลักษณะการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20501.01.01
20501.01 วางแผนอัตรากำลังคนที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาลในตำแหน่งต่างๆ 20501.012 ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งได้รับการจัดสรรตำแหน่งงานตามคุณสมบัติของลักษณะการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20501.01.02
20501.02 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในครัวอาหารฮาลาล 20501.021 บุคลากรในครัวอาหารฮาลาลได้รับการกำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 20501.02.01
20501.02 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในครัวอาหารฮาลาล 20501.022 บุคลากรในครัวอาหารฮาลาลได้รับการกำหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 20501.02.02
20501.02 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในครัวอาหารฮาลาล 20501.023 โครงสร้าง อำนาจและหน้าที่ได้รับการจัดทำตามลักษณะงานในครัวอาหารฮาลาล 20501.02.03
20501.02 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในครัวอาหารฮาลาล 20501.024 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงานได้รับการเชื่อมโยงกันตามลักษณะงาน 20501.02.04
20501.03 จัดทำกฎระเบียบการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20501.031 กฎระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากรในครัวอาหารฮาลาลได้รับการจัดทำเป็นเอกสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 20501.03.01
20501.03 จัดทำกฎระเบียบการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20501.032 กฎระเบียบการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาลได้รับการถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 20501.03.02
20501.04 ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรในครัวอาหารฮาลาลให้เป็นไปตามแผน 20501.041 บุคลากรในครัวอาหารฮาลาลได้รับการควบคุมให้ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม 20501.04.01
20501.04 ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรในครัวอาหารฮาลาลให้เป็นไปตามแผน 20501.042 บุคลากรในตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้รับคำปรึกษาหรือคำแนะนำที่ถูกต้องและตรงประเด็น 20501.04.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ