หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำกับดูแลครัวอาหารฮาลาล

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-5-440ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำกับดูแลครัวอาหารฮาลาล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20104.01 ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ฮาลาล-ฮารอม 20104.011 กำหนดเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในครัวได้ 20104.01.01
20104.01 ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ฮาลาล-ฮารอม 20104.012 ประเมินผลการฝึกอบรมได้ 20104.01.02
20104.02 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับครัวฮาลาล 20104.021 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับครัวอาหารฮาลาล 20104.02.01
20104.02 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับครัวฮาลาล 20104.022 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับครัวอาหารฮาลาล 20104.02.02
20104.02 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับครัวฮาลาล 20104.023 ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับครัวฮาลาล 20104.02.03
20104.03 ทวนสอบระบบครัวฮาลาล 20104.031 กำหนดตัวชี้วัดของระบบครัวอาหารฮาลาล 20104.03.01
20104.03 ทวนสอบระบบครัวฮาลาล 20104.032 ติดตามและประเมินผลการทวนสอบระบบครัวอาหารฮาลาล 20104.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ