หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดซื้อวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-5-449ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดซื้อวัตถุดิบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20601.01 วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารฮาลาล 20601.011 วัตถุดิบถูกกำหนดมาตรฐานและจัดทำรายละเอียดได้เหมาะสมกับอาหารที่ผลิต 20601.01.01 73870
20601.01 วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารฮาลาล 20601.012 วัตถุดิบถูกประมาณการใช้ตามที่กำหนดไว้ในตำรับอาหารมาตรฐาน 20601.01.02 73871
20601.01 วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารฮาลาล 20601.013 วัตถุดิบอาหารฮาลาลที่ใช้ได้รับการเลือกจากแหล่งที่มาอย่างถูกต้องและปลอดภัย 20601.01.03 73872
20601.01 วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารฮาลาล 20601.014 วัตถุดิบอาหารฮาลาลได้รับการกำหนดขั้นตอนการสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง 20601.01.04 73873
20601.02 ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารฮาลาล 20601.021 ปริมาณการสั่งซื้อและคุณภาพของวัตถุดิบได้รับการตรวจสอบให้ถูกต้องตามรายการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ 20601.02.01 73874
20601.02 ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารฮาลาล 20601.022 ข้อมูลการจัดซื้อวัตถุดิบในครัวอาหารฮาลาลสามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบ 20601.02.02 73875
20601.03 รายงานการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารฮาลาล 20601.031 รายงานการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารฮาลาล ถูกจัดทำและเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนด 20601.03.01 73876
20601.03 รายงานการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารฮาลาล 20601.032 ข้อเสนอแนะในการสั่งซื้อวัตถุดิบถูกเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 20601.03.02 73877

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ