หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-5-443ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20503.01 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 20503.011 ปริมาณงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆถูกกำหนดได้ตามลักษณะงานของครัวอาหารฮาลาล 20503.01.01
20503.01 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 20503.012 คุณภาพของงานที่บุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆของครัวอาหารฮาลาลได้ถูกกำหนดตามลักษณะงาน 20503.01.02
20503.01 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 20503.013 ลักษณะการแสดงออกของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆของครัวอาหาร 20503.01.03
20503.02 จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20503.021 องค์ประกอบของการประเมินได้ถูกกำหนดตามลักษณะงาน 20503.02.01
20503.02 จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20503.022 แบบประเมินถูกกำหนดได้เหมาะสมกับลักษณะงาน 20503.02.02
20503.02 จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20503.023 ผู้ประเมิน ระยะเวลา และขั้นตอนการประเมินถูกกำหนดได้ตามลักษณะงาน 20503.02.03
20503.02 จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20503.024 ผลการประเมินได้รับการแปลงให้เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติการต่อไป 20503.02.04
20503.03 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในครัวอาหารฮาลาล 20503.031 ประสิทธิภาพบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง ได้รับการประเมินอย่างถูกต้อง 20503.03.01
20503.03 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในครัวอาหารฮาลาล 20503.032 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรถูกรายงานได้อย่างถูกต้อง 20503.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ