หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบรายการอาหารฮาลาล

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-5-430ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบรายการอาหารฮาลาล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10401.01 กำหนดรายการอาหารฮาลาล 10401.011 รายการอาหารฮาลาล ถูกออกแบบตามรูปแบบของธุรกิจ 10401.01.01
10401.01 กำหนดรายการอาหารฮาลาล 10401.012 คุณลักษณะของวัตถุดิบได้รับการกำหนดตามรายการอาหารที่ออกแบบไว้ 10401.01.02
10401.01 กำหนดรายการอาหารฮาลาล 10401.013 วัตถุดิบที่ต้องการต่อหน่วยได้รับการประมาณการการใช้ตามรายการอาหารที่ออกแบบไว้ 10401.01.03
10401.01 กำหนดรายการอาหารฮาลาล 10401.014 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้รับการกำหนดตามรายการอาหารที่ออกแบบไว้อย่างถูกต้อง 10401.01.04
10401.02 ออกแบบรายการอาหารฮาลาลในโอกาสและเทศกาลต่างๆ 10401.021 รายการอาหารในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องและตรงตามเทศกาล 10401.02.01
10401.02 ออกแบบรายการอาหารฮาลาลในโอกาสและเทศกาลต่างๆ 10401.022 รูปแบบการจัดตกแต่งจานอาหารได้รับการกำหนดและออกแบบให้สอดคล้องกับโอกาสและเทศกาลต่างๆ ได้ 10401.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ