สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ( 26 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพนายสถานี ระดับ 5
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ระดับ 5
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับรถจักร ระดับ 4 สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับรถจักร ระดับ 5
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 4 สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 5
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าด้านระบบไฟฟ้า ระดับ 4
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ระดับ 6
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม ระดับ 4
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ระดับ 5
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานความปลอดภัย อาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ ระดับ 6

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง
อาชีพนายสถานี 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับรถจักร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าด้านระบบไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ