คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับรถจักร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับรถจักร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานในอาชีพ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในการทำงาน สามารถปฎิบัติการเดินรถร่วมกับผู้ขับรถหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคำสั่ง/ระเบียบของการเดินรถ ตรวจสอบและแก้ไขความชำรุดเบื้องต้นของรถจักรขณะทำขบวน มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและควบคุมกระบวนการทำงาน สามารถตรวจเตรียมความพร้อมของรถจักรและรถพ่วงก่อนทำขบวน และตรวจเก็บรถจักรหลังทำขบวน รวมถึงมีทักษะในการติดต่อประสานงาน การร่วมงานกับผู้อื่นและทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย และปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ขับรถจักร ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีวุฒิการศึกษา และ/หรือ ประสบการณ์ทำงาน และการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการรถจักร ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการรถจักร ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กร/สถานประกอบการด้านระบบขนส่งทางราง รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการรถจักร ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง และผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงานด้านปฏิบัติการรถจักรในองค์กร/สถานประกอบการด้านระบบขนส่งทางราง ไม่น้อยกว่า 2 เดือน รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการรถจักร ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  4. มีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการรถจักรหรือควบคุมการขับเคลื่อนขบวนรถไฟ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
 3. ผู้ที่จะได้รับการประเมินและรับรองการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ขับรถจักร ระดับ 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยสมรรถนะร่วม (Common Unit) 2 หน่วย คือ 00001 - 00004 และหน่วยสมรรถนะอาชีพ (Technical Unit) ด้านปฏิบัติการขับรถจักร 4 หน่วย คือ 10501 – 10504

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ขับหัวรถจักร (8311)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการระบบราง (Rail Operation) กลุ่มงานผู้ขับเคลื่อนยานพาหนะที่อยู่บนรางหรือรถไฟ (Train/Rail Driver)                              

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JFJU-085B ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
RAI-KSKK-188B ปฏิบัติงานตามกฏและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการเดินรถไฟ
RAI-QLSH-189B ตรวจเตรียมความพร้อมของรถจักรและรถพ่วง
RAI-OVNM-190B ตรวจสอบและแก้ไขความชำรุดเบื้องต้นของรถจักรขณะทำขบวน
RAI-DBVP-191B ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบคำสั่ง หน้าที่ของการเดินรถ
RAI-RBGT-192B ตรวจเก็บรถจักรหลังทำขบวน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0199-A : การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมการรถไฟ

ยินดีต้อนรับ