Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับรถจักร ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
1
2
3
4
5
6
7
ปฏิบัติงานตามกฏและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการเดินรถไฟ
8
9
10
ตรวจเตรียมความพร้อมของรถจักรและรถพ่วง
11
12
13
14
15
16
ตรวจสอบและแก้ไขความชำรุดเบื้องต้นของรถจักรขณะทำขบวน
17
18
19
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบคำสั่ง หน้าที่ของการเดินรถ
20
21
22
ตรวจเก็บรถจักรหลังทำขบวน
23
24
25

ยินดีต้อนรับ