หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบคำสั่ง หน้าที่ของการเดินรถ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-DBVP-191B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบคำสั่ง หน้าที่ของการเดินรถ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ขับรถจักร (Locomotive Driver)ISCO-08       8311   พนักงาน/คนขับเคลื่อนหัวรถจักร                     8311   ผู้ขับหัวรถจักร                 8311   พนักงาน/คนขับรถไฟ     6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการทำขบวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ รวมถึงการช่วยตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติการเดินรถร่วมกับผู้ขับรถจักรหลักให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ และขั้นตอนขององค์กร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพระบบขนส่งทางราง (Rail Sector)ISCO-08 หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ (หน้าที่ขับเคลื่อนรถไฟและยานพาหนะ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
          N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549 (ขดร.2549)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10503.1

ตรวจเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ

1.1 ระบุรายการเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ ตามข้อกำหนดและขั้นตอนขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

10503.1.01 163649
10503.1

ตรวจเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ

1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ ตามข้อกำหนดและขั้นตอนขององค์กร

10503.1.02 163650
10503.1

ตรวจเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ

1.3 รายงานผลการตรวจเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถให้ผู้ขับรถหลักได้รับทราบ ตามข้อกำหนดและขั้นตอนขององค์กร

10503.1.03 163651
10503.2

ระบุและปฏิบัติตามสัญญาณ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ

2.1 ระบุสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ ตามข้อกำหนด/ข้อบังคับขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

10503.2.01 163652
10503.2

ระบุและปฏิบัติตามสัญญาณ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ

2.2 อธิบายลักษณะ/ท่า และความหมายของสัญญาณ ตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ ได้อย่างถูกต้อง

10503.2.02 163653
10503.2

ระบุและปฏิบัติตามสัญญาณ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ

2.3 ปฏิบัติตามสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถได้อย่างถูกต้อง

10503.2.03 163654
10503.3

ปฎิบัติการเดินรถร่วมกับ ผู้ขับรถจักรหลัก

3.1 สังเกตุและระบุตรวจสอบความผิดปกติของรถในระหว่างการทำขบวนได้อย่างถูกต้อง

10503.3.01 163077
10503.3

ปฎิบัติการเดินรถร่วมกับ ผู้ขับรถจักรหลัก

3.2 ตรวจสอบความผิดปกติของรถในระหว่างการทำขบวนร่วมกับผู้ขับรถหลัก ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม

10503.3.02 163078
10503.3

ปฎิบัติการเดินรถร่วมกับ ผู้ขับรถจักรหลัก

3.3 ช่วยเหลือผู้ขับรถหลักในขณะหยุดรถและออกรถเพื่อความปลอดภัยของบุคคล อุปกรณ์ และอื่นๆ 

10503.3.03 163079
10503.3

ปฎิบัติการเดินรถร่วมกับ ผู้ขับรถจักรหลัก

3.4 สังเกตุและแจ้งสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ

10503.3.04 163080
10503.3

ปฎิบัติการเดินรถร่วมกับ ผู้ขับรถจักรหลัก

3.5 ติดตามและตรวจสอบข้อมูลการวิ่งของขบวนรถเพื่อช่วยให้ถึงสถานีตรงเวลาตามข้อกำหนดและขั้นตอนขององค์กร

10503.3.05 163081
10503.3

ปฎิบัติการเดินรถร่วมกับ ผู้ขับรถจักรหลัก

3.6 เปิดใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยของขบวนรถได้ตามข้อกำหนดและขั้นตอนขององค์กร

10503.3.06 163082

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถจักรและรถพ่วง

 • ความรู้พื้นฐานด้านงานช่าง/วิศวกรรม

 • การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ (Skill Requirement)     (ก1) ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills)
 • ทักษะการปฎิบัติการเดินรถร่วมกับผู้ขับรถหลัก

 • ทักษะการสังเกตุและแจ้งสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถไฟตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ

 • ทักษะการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์อ่านค่าแสดงผลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

 • ทักษะการอ่านคู่มือการใช้งาน และตีความคำแนะนำ ขั้นตอน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้ขับรถหลัก

 • ทักษะการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง

 • ทักษะการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด

 • ทักษะการกรอกข้อมูล/จัดทำเอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

 • ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

 • ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำขบวนรถ     (ก2) ทักษะทางสังคมและการทำงาน (Soft Skills)
 • ทักษะการประสานงาน

 • ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน

 • ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ              

 • ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ                              

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถไฟตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ(ข2)  ความผิดปกติของรถจักรที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำขบวนและการตรวจสอบ(ข3)  ขั้นตอนการสื่อสารและระเบียบปฏิบัติ       (ข4)  การบำรุงรักษารถจักรและรถพ่วง                                                  (ข5) กฏความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง (OH&S)                                    (ข6)     แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติของรถจักร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

ผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน ควบคู่ไปกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการ ขอบเขต และแนวทางการประเมินสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้                     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)(ก1)   หนังสือรับรองการทำงานจากองค์กร/สถานประกอบการ หรือ                        (ก2)   ใบกำหนดหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ                   (ก3)   วิดีโอการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ                             (ก4)   ภาพถ่ายผลงานหรือชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)(ข1)   ใบรับรองผลการศึกษา หรือ                                                             (ข2)   ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านปฏิบัติการรถจักรหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้  (ค) คำแนะนำในการประเมิน(ค1)  ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการประเมิน และหลักฐานที่จำเป็น                        ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานที่จำเป็นที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน อาทิ:                                                                 
 • หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้                                         

 • กฎข้อบังคับการเดินรถไฟ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน        

 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต          (ค2)  บริบทและทรัพยากรเฉพาะสำหรับการประเมิน                                        
 • ผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ภายในช่วงระยะเวลาและบริบทที่เหมาะสม                    

 • ทรัพยากรสำหรับการประเมิน อาทิ แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา การสาธิตการปฏิบัติงาน การประเมินความรู้ การประเมินการปฏิบัติงานในสถานที่จริง                (ค3)  วิธีการประเมิน                                                                           
 • การประเมินความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น   

 • การประเมินความรู้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกเป็นอย่างน้อย และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ หรือพิจารณาจากหลักฐานความรู้ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองผ่านการอบรม ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม เป็นต้น

 • การประเมินการปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หรืออาจจะพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากองค์กร/สถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะ วิดีโอการปฏิบัติงาน ภาพถ่ายผลงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ (ก1)  สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ ปฏิบัติตามสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ และปฏิบัติการเดินรถร่วมกับผู้ขับรถหลักได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานขององค์กร คู่มือประจำรถ มาตรฐานการบำรุงรักษา และหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเหมาะสม และกรอกเอกสารที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับงานได้อย่างถูกต้อง        นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย                                         (ก2) สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานที่จำเป็น ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้    (ข) คำอธิบายรายละเอียด(ข1)สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ อาทิเช่น:
 • สัญญาณมือ

 • สัญญาณประจำที่

 • สัญญาณหวีดรถจักร

 • ป้ายสัญญาณ

 • เครื่องหมายเตือนให้สังเกตุสัญญาณ(ข2)เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ อาทิเช่น
 • แบบสัญญาณประจำที่ชำรุด

 • แบบตั๋วทางสะดวก

 • แบบตั๋วไม่ได้ทางสะดวก

 • แบบใบเปลี่ยนหลีก

 • แบบใบอนุญาตปลดรถจักร

 • แบบใบสับเปลี่ยนรถ

 • แบบใบอนุญาตเดินรถในทางแยก

 • แบบใบสั่งให้หยุดทำการสับเปลี่ยน

 • แบบอนุญาตให้ขบวนรถเดินผ่านสัญญาณอัตโนมัติ

 • แบบใบเปลี่ยนทางเดินของขบวนรถ

 • ลูกตรา/แผ่นตราทางสะดวก(ข3)การปฎิบัติการเดินรถร่วมกับผู้ขับรถหลัก ประกอบด้วย:
 • สังเกตุและตรวจสอบความผิดปกติของรถในระหว่างการทำขบวนร่วมกับผู้ขับรถหลัก

 • ช่วยเหลือผู้ขับรถหลักขณะหยุดรถและออกรถ

 • สังเกตุและแจ้งสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟ

 • ติดตามและตรวจสอบข้อมูลการวิ่งของขบวนรถเพื่อช่วยให้ถึงสถานีตรงเวลา

 • เปิดใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยของขบวนรถ(ข4)เครื่องมือ อุปกรณ์ และเอกสารที่ควรจะต้องมีในการปฏิบัติงาน:
 • นาฬิกา

 • วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • คำสั่งประกาศเดินรถพิเศษที่เกี่ยวข้อง

 • โคมสัญญาณ และ/หรือ ธง (เขียว-แดง) ตามความจำเป็น

 • เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์บางอย่างประจำรถจักรตามที่กำหนด(ข5)เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้ระหว่างการปฏิบัติงาน:
 • ถุงมือหนัง/ถุงมือถัก/ถุงมือกันลื่น

 • แว่นตากันแดด/แว่นตานิรภัย

 • อุปกรณ์ป้องกันหู

 • รองเท้านิรภัย

 • ไฟฉาย

 • อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ที่จำเป็น(ข6)วิธีการสื่อสาร อาจรวมถึง
 • การใช้วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • การให้สัญญาณมือ(ข7)การแจ้งข้อมูล
 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ข9)ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549 (ขดร.2549)

 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการรถจักรขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือการใช้งานรถจักร รถพ่วงขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือคำแนะนำการใช้งาน/คู่มือการใช้รถ/คู่มือประจำรถจักรชนิดต่างๆ

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร/สถานประกอบการ16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                                                       

 2. การสัมภาษณ์                                                                                        18.2 เครื่องมือประเมินการระบุและปฏิบัติตามสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                                                       การสัมภาษณ์             ยินดีต้อนรับ