คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถจัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะปกติและไม่ปกติได้ เพื่อให้บริการตรงตามตารางเวลาปลอดภัยและสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชา ช่างกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
1.2 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 5 จำนวน 4 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 1 หน่วย (00000) และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 3 หน่วย (10101 – 10103)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถไฟ ด้านสาขางานปฏิบัติการ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JFJU-085B ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
RAI-TTFJ-086B จัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะปกติ
RAI-VDTB-087B จัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะไม่ปกติ
RAI-CMKC-088B บริหารจัดการกิจกรรมที่ขอเข้าทํางานบนรางวิ่ง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0077-A : บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ