Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
1
2
3
4
5
6
7
จัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะปกติ
8
9
10
จัดการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะไม่ปกติ
11
12
13
บริหารจัดการกิจกรรมที่ขอเข้าทํางานบนรางวิ่ง
14
15

ยินดีต้อนรับ