คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานในอาชีพ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในการทำงาน สามารถตรวจเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักก่อนออกปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนรถบำรุงทางแบบคันเดี่ยว ตรวจและบำรุงรักษารถบำรุงทางขนาดหนักหลังการปฏิบัติงาน มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและควบคุมกระบวนการทำงาน สามารถควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนักแต่ละชนิดได้ รวมถึงมีทักษะในการติดต่อประสานงาน การร่วมงานกับผู้อื่นและทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย และปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  2. มีวุฒิการศึกษา และ/หรือ ประสบการณ์ทำงาน และการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ช่างโยธา หรือสาขาช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านการใช้งานและบำรุงรักษารถบำรุงทางขนาดหนัก ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กร/สถานประกอบการด้านระบบขนส่งทางราง รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและบำรุงรักษารถบำรุงทางขนาดหนัก ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
    2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง หรือสาขาช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผ่านการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการใช้งานและบำรุงรักษารถบำรุงทางขนาดหนักในองค์กร/สถานประกอบการด้านระบบขนส่งทางราง ไม่น้อยกว่า 2 เดือน รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและบำรุงรักษารถบำรุงทางขนาดหนัก ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
    3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการใช้งานและบำรุงรักษารถบำรุงทางขนาดหนัก ไม่น้อยกว่า 4 ปี
  3. ผู้ที่จะได้รับการประเมินและรับรองการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยสมรรถนะร่วม (Common Unit) 2 หน่วย คือ 00000 และ 00004 และหน่วยสมรรถนะอาชีพ (Technical Unit)  ด้านปฏิบัติการขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก 4 หน่วย คือ 10601 – 10604
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ขับหัวรถจักร (8311)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการระบบราง (Rail Operation) กลุ่มงานผู้ขับเคลื่อนยานพาหนะที่อยู่บนรางหรือรถไฟ (Train/Rail Driver)          

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-SXOQ-187B ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน
RAI-KSKK-188B ปฏิบัติงานตามกฏและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการเดินรถไฟ
RAI-VCIK-200B ตรวจเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักก่อนออกปฏิบัติงาน
RAI-HJHJ-201B ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก
RAI-MMYN-202B ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยว
RAI-RONE-203B ตรวจและบำรุงรักษารถบำรุงทางขนาดหนักหลังการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0199-A : การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมการรถไฟ

ยินดีต้อนรับ