หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยว

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-MMYN-202B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยว

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

         อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก (Track Maintenance Vehicle Operator and Driver)ISCO-08       8311   พนักงาน/คนขับเคลื่อนหัวรถจักร                     8311   ผู้ขับหัวรถจักร                 8311   พนักงาน/คนขับรถไฟ     


1 8311 ผู้ขับหัวรถจักร

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยว ตามที่ระบุไว้คู่มือประจำรถ/คู่มือการใช้รถ โดยเป็นไปตามขั้นตอนขององค์กร ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟ และหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ของรถบำรุงทางขนาดหนัก และการตอบสนองต่อปัจจัยการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
         กลุ่มอาชีพระบบขนส่งทางราง (Rail Sector)ISCO-08 หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ (หน้าที่ขับเคลื่อนรถไฟและยานพาหนะ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ.2549 (ขดร.2549)           คู่มือบำรุงทาง พ.ศ.2559 ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย คู่มือการใช้รถบำรุงทางหนักว่าด้วยการปฏิบัติงานและความปลอดภัย พ.ศ.2527 ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10603.1

เตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง

1.1 ยืนยันชนิดของรถบำรุงทางขนาดหนักและตำแหน่งที่จะต้องออกไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของงานและใบสั่งงาน

10603.1.01 163688
10603.1

เตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง

1.2 ตรวจสอบความพร้อมของรถและอุปกรณ์ติดตาม พร้อมแก้ไขข้อบกพร่องตามขั้นตอนขององค์กร 

10603.1.02 163689
10603.1

เตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง

1.3 ตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ กับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

10603.1.03 163690
10603.1

เตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง

1.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบตัวรถ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้การทำงานให้ครบถ้วนและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะเดินทาง

10603.1.04 163691
10603.1

เตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง

1.5 ตรวจสอบตำแหน่งของสวิตช์ควบคุมต่างๆ ให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง

10603.1.05 163692
10603.2

ขับรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง

2.1 นำรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวออกปฏิบัติงานโดยได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา/บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนขององค์กร

10603.2.01 163693
10603.2

ขับรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง

2.2 ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวตามคำแนะนำของผู้ผลิต และปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถขององค์กร

10603.2.02 163694
10603.2

ขับรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง

2.3 ใช้เทคนิคการจัดการยานพาหนะ อาทิ การควบคุมรถ การใช้ความเร็ว เพื่อความปลอดภัยต่อบุคลากร และอุปกรณ์ ในระหว่างการทำงานบนทาง การวิ่งในเขตสถานี และการวิ่งระหว่างสถานี

10603.2.03 163695
10603.2

ขับรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง

2.4 ตรวจสอบและระบุข้อบกพร่อง/ข้อขัดข้องของรถในระหว่างเดินทาง เพื่อรักษาการทำงานของรถให้เป็นปกติที่สุด

10603.2.04 163696
10603.2

ขับรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง

2.5 ปฏิบัติตามสัญญาณ ป้ายสัญญาณ สัญญาณมือ หรือคำสั่งการด้วยวาจา รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบการเดินรถขององค์กร และกฎความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

10603.2.05 163697
10603.3

จอดรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวที่ปลายทาง

3.1 จอดรถในทางได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร

10603.3.01 163698
10603.3

จอดรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวที่ปลายทาง

3.2 ปิดสวิทช์ควบคุมระบบต่างๆ ของรถให้ครบถ้วน

10603.3.02 163699
10603.3

จอดรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวที่ปลายทาง

3.3 ตรวจสอบการห้ามล้อ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการไหลเลื่อนของตัวรถในขณะที่จอด

10603.3.03 163700
10603.3

จอดรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวที่ปลายทาง

3.4 ตรวจสอบความปกติและครบถ้วนของอุปกรณ์ต่างๆ รอบตัวรถ

10603.3.04 163701

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ (Skill Requirement)      (ก1) ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills)
 • ทักษะการขับรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยว
 • ทักษะการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์อ่านค่าแสดงผลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

 • ทักษะการอ่านคู่มือการใช้งาน และตีความคำแนะนำ ขั้นตอน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยว

 • ทักษะการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง

 • ทักษะการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด             

 • ทักษะการกรอก/จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขับรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยว

 • ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน    (ก2) ทักษะทางสังคมและการทำงาน (Soft Skills)
 • ทักษะการประสานงาน

 • ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน

 • ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ             

 • ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ          

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) ระบบขับเคลื่อน/ระบบถ่ายทอดกำลังรถบำรุงทางขนาดหนักแต่ละชนิด          (ข2) ระบบห้ามล้อ/ระบบเบรกของรถบำรุงทางขนาดหนักแต่ละชนิด(ข3)  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถบำรุงทางขนาดหนักแต่ละชนิด               (ข4)  ขั้นตอนการสื่อสารและระเบียบปฏิบัติ                                                       (ข5)  ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน                                                   (ข6)  กฏความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง (OH&S)                                    (ข7)  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขับรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยว        


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

ผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน ควบคู่ไปกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน ความรู้และทักษะที่ต้องการ ขอบเขต และแนวทางการประเมินสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้                     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)(ก1)   หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากองค์กร/สถานประกอบการ หรือ                    (ก2)   แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ                      (ก3)   แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ                                                     (ก4)   หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากองค์กร/สถานประกอบการ(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)(ข1) ใบรับรองผลการศึกษา หรือ                                                              (ข2)  ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและควบคุมรถบำรุงทางขนาดหนัก (ค) คำแนะนำในการประเมิน(ค1)  ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการประเมิน และหลักฐานที่จำเป็น                        ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานที่จำเป็นที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน อาทิ:                                                                 -   หลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้                                        -   ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน-   อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต          (ค2)  บริบทและทรัพยากรเฉพาะสำหรับการประเมิน                                        
 • ผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ภายในช่วงระยะเวลาและบริบทที่เหมาะสม                    

 • ทรัพยากรสำหรับการประเมิน อาทิ แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา การสาธิตการปฏิบัติงาน การประเมินความรู้ การประเมินการปฏิบัติงานในสถานที่จริง                
 • ในบางกรณีอาจจะต้องประเมินในสถานที่ปฏิบัติงานจริง และ/หรือในสถานการณ์จำลอง เนื่องจาก:                                                                      
 • เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน                          

 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อาทิ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         (ค3)  วิธีการประเมิน                                                                           
 • การประเมินความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น   

 • การประเมินความรู้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกเป็นอย่างน้อย และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ หรือพิจารณาจากหลักฐานความรู้ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองผ่านการอบรม ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม เป็นต้น

 • การประเมินการปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หรืออาจจะพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากองค์กร/สถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะ วิดีโอการปฏิบัติงาน ภาพถ่ายผลงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น                               


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
 N/A    

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A    

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง                
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 2. การสัมภาษณ์ หรือ

 3. การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)                                                    18.2 เครื่องมือประเมินการขับรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวเพื่อเดินทาง
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 2. การสัมภาษณ์ หรือ

 3. การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)              18.3 เครื่องมือประเมินการจอดรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยวที่ปลายทาง
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 2. การสัมภาษณ์ หรือ

 3. การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ยินดีต้อนรับ