คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนักแบบพ่วงขบวนได้ มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อนในงานอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงาน สามารถวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก มีทักษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของรถบำรุงทางขนาดหนัก ให้คำแนะนำ/สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ ตรวจสอบคุณภาพงานหลังการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก รวมถึงตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงาน และพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
 2. มีคุณวุฒิวิชาชีพ/วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 4 มาเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ช่างโยธา ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง หรือสาขาช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมและขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กร/สถานประกอบการด้านระบบขนส่งทางราง รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ โยธา ระบบขนส่งทางราง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านควบคุมและขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือ
  4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการใช้งานและการบำรุงรักษา และ/หรือการควบคุมและขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 3. ผู้ที่จะได้รับการประเมินและรับรองการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

3.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 2.1 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ (Technical Unit) ด้านปฏิบัติการขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก 4 หน่วย คือ 10605 – 10608

3.2  ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 2.2 - 2.4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 10 หน่วย ได้แก่ หน่วยสมรรถนะร่วม (Common Unit) 2 หน่วย คือ 00000 และ 00004 และหน่วยสมรรถนะอาชีพ (Technical Unit) ด้านปฏิบัติการขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก 8 หน่วย คือ 10601 – 10608

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการระบบราง (Rail Operation) กลุ่มงานผู้ขับเคลื่อนยานพาหนะที่อยู่บนรางหรือรถไฟ (Train/Rail Driver)  

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-BQAW-204B ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนักแบบพ่วงขบวน
RAI-FSUO-205B วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของรถบำรุงทางขนาดหนัก
RAI-OFXS-206B วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก
RAI-FVAW-207B ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0199-A : การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมการรถไฟ

ยินดีต้อนรับ