หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-OFXS-206B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก (Track Maintenance Vehicle Operator and Driver)ISCO-08       8311   พนักงาน/คนขับเคลื่อนหัวรถจักร                     8311   ผู้ขับหัวรถจักร                 8311   พนักงาน/คนขับรถไฟ     


1 8311 ผู้ขับหัวรถจักร

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวางแผนและควบคุมการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก ตามขั้นตอน ข้อกำหนดหรือมาตรฐานขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟ และหลักความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพระบบขนส่งทางราง (Rail Sector)ISCO-08 หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ                            (หน้าที่ขับเคลื่อนรถไฟและยานพาหนะ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ.2549 (ขดร.2549)           คู่มือบำรุงทาง พ.ศ.2559 ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย คู่มือการใช้รถบำรุงทางหนักว่าด้วยการปฏิบัติงานและความปลอดภัย พ.ศ.2527 ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10607.1

เตรียมแผนงานประจำวัน

1.1 กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนักในแผนงานประจำวันได้อย่างชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ง่าย

10607.1.01 163729
10607.1

เตรียมแผนงานประจำวัน

1.2 ระบุตำแหน่ง/จุดทำงานและช่วงเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามใบสั่งงาน

10607.1.02 163730
10607.1

เตรียมแผนงานประจำวัน

1.3 จัดลำดับก่อน-หลังของแต่ละกิจกรรมในแผนงาน และกำหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนักได้

10607.1.03 163731
10607.1

เตรียมแผนงานประจำวัน

1.4 กำหนดจำนวนแรงงานและแบ่งหน้าที่การทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

10607.1.04 163732
10607.1

เตรียมแผนงานประจำวัน

1.5 จัดเตรียมเครื่องมือและอะไหล่สำรองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

10607.1.05 163733
10607.2

ควบคุมรถเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน

2.1 อธิบายวิธีการตรวจสอบการจัดเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักให้พร้อมออกปฏิบัติงาน

10607.2.01 163734
10607.2

ควบคุมรถเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน

2.2 อธิบายขั้นตอนและวิธีการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำรถบำรุงทางขนาดหนักออกปฏิบัติงาน

10607.2.02 163735
10607.2

ควบคุมรถเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน

2.3 ควบคุมรถเดินทางไปยังจุดปฏิบัติงานโดย ปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กร และกฎความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

10607.2.03 163736
10607.3

ควบคุมการปฏิบัติงานตามฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก ณ จุดทำงาน

3.1 กำหนดและสั่งการวิธีปฏิบัติงาน ณ จุดทำงานนั้นๆ เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและปลอดภัย

10607.3.01 163737
10607.3

ควบคุมการปฏิบัติงานตามฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก ณ จุดทำงาน

3.2 ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานและรถบำรุงทางขนาดหนักให้ทำงานตามที่กำหนดได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร

10607.3.02 163738
10607.3

ควบคุมการปฏิบัติงานตามฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก ณ จุดทำงาน

3.3 ตัดสินใจ สั่งการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการปฏิบัติงานหรือเมื่อรถบำรุงทางขนาดหนักเกิดการขัดข้องได้อย่างทันท่วงที

10607.3.03 163739
10607.3

ควบคุมการปฏิบัติงานตามฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก ณ จุดทำงาน

3.4 ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมรถบำรุงทางขนาดหนักในสถานการณ์ฉุกเฉินได้

10607.3.04 163740

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ (Skill Requirement)      (ก1) ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills)
 • ทักษะการควบคุมการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนักแต่ละชนิด

 • ทักษะการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์อ่านค่าแสดงผลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

 • ทักษะการอ่านคู่มือการใช้งาน และตีความคำแนะนำ ขั้นตอน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของบำรุงรักษารถบำรุงทางขนาดหนัก

 • ทักษะการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง

 • ทักษะการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

 • ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • ทักษะการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด

 • ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ก2) ทักษะทางสังคมและการทำงาน (Soft Skills)
 • ทักษะการวางแผนงาน/โครงการ

 • ทักษะการแก้ไขปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะหน้า

 • ทักษะการควบคุมงานและสอนงาน

 • ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน

 • ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม                   

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) ประเภท ชนิด และลักษณะการใช้งานรถบำรุงทางขนาดหนักแต่ละชนิด                   (ข2) การวางแผนการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก                  (ข3)  ขั้นตอนการสื่อสารและระเบียบปฏิบัติ                          (ข4)  ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน                                                  (ข5) กฏความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง (OH&S)(ข6)  แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

ผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน ควบคู่ไปกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน ความรู้และทักษะที่ต้องการ ขอบเขต และแนวทางการประเมินสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้                     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)(ก1)   หนังสือรับรองการทำงานจากองค์กร/สถานประกอบการ หรือ                        (ก2)   ใบกำหนดหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ                   (ก3)   วิดีโอการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ                             (ก4)   ภาพถ่ายผลงานหรือชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ(ก5)   ผลงานจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)(ข1)   ใบรับรองผลการศึกษา หรือ                                                             (ข2)   ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้(ค) คำแนะนำในการประเมิน(ค1)  ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการประเมิน และหลักฐานที่จำเป็น                        ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานที่จำเป็นที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ใสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน อาทิ:                                                                   -   หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้                                         -   ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน-   อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต          (ค2)  บริบทและทรัพยากรเฉพาะสำหรับการประเมิน                                        
 • ผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ภายในช่วงระยะเวลาและบริบทที่เหมาะสม                    

 • ทรัพยากรสำหรับการประเมิน อาทิ แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา การสาธิตการปฏิบัติงาน การสอบประเมินความรู้ การประเมินการปฏิบัติงานในสถานที่จริง       (ค3)  วิธีการประเมิน                                                                           
 • การประเมินความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น   

 • การประเมินความรู้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกเป็นอย่างน้อย และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ หรือพิจารณาจากหลักฐานความรู้ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองผ่านการอบรม ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม เป็นต้น

 • การประเมินการปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หรืออาจจะพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากองค์กร/สถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะ วิดีโอการปฏิบัติงาน ภาพถ่ายผลงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ (ก1)  สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถวางแผนและควบคุมการเดินทางไปปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนักได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่กำหนด โดยเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟ และหลักความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง        นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย                             (ก2)   สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานที่จำเป็น ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้                                          (ข) คำอธิบายรายละเอียด

(ข1)ขั้นตอนการวางแผนงานและควบคุมการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก ประกอบด้วย:
 • กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของรถบำรุงทาง ขนาดหนักในแผนงานประจำวัน

 • ระบุตำแหน่ง/จุดทำงานและช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน

 • จัดลำดับก่อน-หลังของแต่ละกิจกรรมในแผนงาน

 • กำหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก

 • ตรวจสอบการจัดเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนัก

 • ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

 • ควบคุมรถเดินทางไปยังจุดปฏิบัติงาน

 • สั่งการวิธีปฏิบัติงาน ณ จุดทำงาน เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้

 • ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานและรถบำรุงทางขนาดหนัก

 • ตัดสินใจ สั่งการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการปฏิบัติงาน(ข2)เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ควรจะต้องมีในการปฏิบัติงาน:
 • นาฬิกา

 • วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • คอมพิวเตอร์พกพา/Laptop(ข3)เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้ระหว่างการปฏิบัติงาน: 
 • เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

 • ถุงมือหนัง/ถุงมือถัก/ถุงมือกันลื่น

 • แว่นตากันแดด/แว่นตานิรภัย

 • อุปกรณ์ป้องกันหู

 • หมวกนิรภัย

 • รองเท้านิรภัย

 • ไฟฉาย

 • ธงสัญญาณ (เขียว/แดง)

 • อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ที่จำเป็น(ข4)วิธีการสื่อสาร อาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • การให้สัญญานมือ(ข5)การแจ้งข้อมูล:
 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์(ข6)ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถบำรุงทางขนาดหนัก ขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือประจำรถ หรือคู่มือการใช้งานรถ

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมแผนงานประจำวัน
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 2. การสัมภาษณ์ หรือ

 3. การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)              18.2 เครื่องมือประเมินการควบคุมรถเพื่อเดินทางปฏิบัติงาน     
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 2. การสัมภาษณ์ หรือ

 3. การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)        18.3 เครื่องมือประเมินการควบคุมการปฏิบัติงานตามฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก ณ จุดทำงาน
 1. ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 2. การสัมภาษณ์ หรือการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ