Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนักแบบพ่วงขบวน
1
2
3
4
วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของรถบำรุงทางขนาดหนัก
5
6
7
วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก
8
9
10
ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก
11
12
13

ยินดีต้อนรับ