หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-HJHJ-201B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10602.1

เตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักเพื่อทำงาน

1.1 อธิบายลำดับขั้นตอนการเตรียมรถในโหมดทำงานได้อย่างถูกต้อง

10602.1.01 163678
10602.1

เตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักเพื่อทำงาน

1.2 เปิดสวิตซ์ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของอุปกรณ์ในระบบต่างๆ ของรถได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

10602.1.02 163679
10602.1

เตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักเพื่อทำงาน

1.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและพร้อมทำงาน

10602.1.03 163680
10602.2

ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนักแต่ละชนิด

2.1 บอกขั้นตอนและข้อควรระวังในการควบคุมการทำงานของรถบำรุงขนาดหนักได้อย่างถูกต้อง

10602.2.01 163681
10602.2

ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนักแต่ละชนิด

2.2 ใช้ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานของรถได้อย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานรถ

10602.2.02 163682
10602.2

ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนักแต่ละชนิด

2.3 อ่านค่าพิกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามค่าพิกัด/ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมให้

10602.2.03 163683
10602.2

ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนักแต่ละชนิด

2.4 ควบคุมรถงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร

10602.2.04 163684
10602.3

เก็บชุดทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนักเข้าที่

3.1 บอกวิธีการเก็บชุดทำงานเข้าที่หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

10602.3.01 163685
10602.3

เก็บชุดทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนักเข้าที่

3.2 ตรวจสอบการเก็บชุดทำงานเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและปลอดภัย

10602.3.02 163686
10602.3

เก็บชุดทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนักเข้าที่

3.3 ปิดสวิตซ์ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของอุปกรณ์ในระบบต่างๆ ของรถหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

10602.3.03 163687

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.

เตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักเพื่อทำงาน

        0.1

1.1 อธิบายลำดับขั้นตอนการเตรียมรถในโหมดทำงานได้อย่างถูกต้อง

        0.2

1.2 เปิดสวิตซ์ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของอุปกรณ์ในระบบต่างๆ ของรถได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

        0.3

1.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและพร้อมทำงาน

    1.

ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนักแต่ละชนิด

        0.4

2.1 บอกขั้นตอนและข้อควรระวังในการควบคุมการทำงานของรถบำรุงขนาดหนักได้อย่างถูกต้อง

        0.5

2.2 ใช้ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานของรถได้อย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานรถ

        0.6

2.3 อ่านค่าพิกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามค่าพิกัด/ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมให้

        0.7

2.4 ควบคุมรถงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร

    1.

เก็บชุดทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนักเข้าที่

        0.8

3.1 บอกวิธีการเก็บชุดทำงานเข้าที่หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

        0.9

3.2 ตรวจสอบการเก็บชุดทำงานเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและปลอดภัย

        0.10

3.3 ปิดสวิตซ์ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของอุปกรณ์ในระบบต่างๆ ของรถหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ