Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนัก ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน
1
2
3
ปฏิบัติงานตามกฏและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการเดินรถไฟ
4
5
6
ตรวจเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักก่อนออกปฏิบัติงาน
7
8
9
10
11
12
ควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของรถบำรุงทางขนาดหนัก
13
14
15
ขับเคลื่อนรถบำรุงทางขนาดหนักแบบคันเดี่ยว
16
17
18
ตรวจและบำรุงรักษารถบำรุงทางขนาดหนักหลังการปฏิบัติงาน
19
20
21

ยินดีต้อนรับ