หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักก่อนออกปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-VCIK-200B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักก่อนออกปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 8311 ผู้ขับหัวรถจักร

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพระบบขนส่งทางราง (Rail Sector)ISCO-08 หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ (หน้าที่ขับเคลื่อนรถไฟและยานพาหนะ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
          N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10601.1

ระบุรายการตรวจเตรียมรถ บำรุงทางขนาดหนักก่อน ออกปฏิบัติงาน

1.1 ระบุรายการตรวจสอบที่จำเป็นในการตรวจเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักได้อย่างถูกต้อง

10601.1.01 163655
10601.1

ระบุรายการตรวจเตรียมรถ บำรุงทางขนาดหนักก่อน ออกปฏิบัติงาน

1.2 อธิบายขั้นตอนการตรวจเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด คู่มือ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องขององค์กร

10601.1.02 163656
10601.1

ระบุรายการตรวจเตรียมรถ บำรุงทางขนาดหนักก่อน ออกปฏิบัติงาน

1.3 ระบุข้อจำกัดและคำแนะนำพิเศษที่อาจต้องใช้ในการเดินทางได้

10601.1.03 163657
10601.2

ตรวจสภาพรถบำรุงทางขนาดหนัก

2.1 อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถบำรุงทางขนาดหนักได้อย่างถูกต้อง

10601.2.01 163658
10601.2

ตรวจสภาพรถบำรุงทางขนาดหนัก

2.2 ตรวจสอบรถบำรุงทางขนาดหนักด้วยสายตา (Visual Inspection) ตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการใช้รถ และขัอกำหนดขององค์กร 

10601.2.02 163659
10601.2

ตรวจสภาพรถบำรุงทางขนาดหนัก

2.3 ตรวจสอบความพร่องของวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และเติมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามวิธีการ/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานรถ และมาตรฐานการบำรุงรักษา

10601.2.03 163660
10601.2

ตรวจสภาพรถบำรุงทางขนาดหนัก

2.4 แก้ไขข้อบกพร่องของตัวรถ อุปกรณ์ และบันทึกข้อมูล ตามวิธีการที่ระบุในคู่มือการใช้งานรถ และมาตรฐานการบำรุงรักษา 

10601.2.04 163661
10601.3

ตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบต่างๆ ของรถบำรุงทางขนาดหนัก

3.1 อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบของรถบำรุงทางขนาดหนักก่อนออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

10601.3.01 163662
10601.3

ตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบต่างๆ ของรถบำรุงทางขนาดหนัก

3.2 สตาร์ทเครื่องยนต์รถบำรุงทางขนาดหนักตามวิธีการ/ขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการใช้งานรถ

10601.3.02 163663
10601.3

ตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบต่างๆ ของรถบำรุงทางขนาดหนัก

3.3 ตรวจสอบค่าแรงดันต่างๆ ของรถบำรุงทางขนาดหนัก จากมาตรวัดบนแผงควบคุมรถตามที่ระบุไว้ในรายการตรวจสอบ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ และมาตรฐานการบำรุงรักษา

10601.3.03 163664
10601.3

ตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบต่างๆ ของรถบำรุงทางขนาดหนัก

3.4 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง แตรสัญญาณ ไฟสัญญาณเตือนของรถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

10601.3.04 163665
10601.3

ตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบต่างๆ ของรถบำรุงทางขนาดหนัก

3.5 ตรวจสอบรอยรั่ว และความเรียบร้อยรอบตัวรถก่อนเคลื่อนขบวนรถออกไปปฏิบัติงาน

10601.3.05 163666
10601.4

ทดสอบระบบห้ามล้อ/เบรกของรถบำรุงทางขนาดหนัก

4.1 อธิบายขั้นตอนการทดสอบระบบเบรกของรถบำรุงทางขนาดหนักได้อย่างถูกต้อง

10601.4.01 163667
10601.4

ทดสอบระบบห้ามล้อ/เบรกของรถบำรุงทางขนาดหนัก

4.2 ระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจสอบและทดสอบระบบเบรกได้

10601.4.02 163668
10601.4

ทดสอบระบบห้ามล้อ/เบรกของรถบำรุงทางขนาดหนัก

4.3 ตรวจสอบระบบเบรกด้วยสายตา และฟังเสียงเพื่อระบุข้อบกพร่อง/ข้อขัดข้อง

10601.4.03 163669
10601.4

ทดสอบระบบห้ามล้อ/เบรกของรถบำรุงทางขนาดหนัก

4.4 ทดสอบระบบเบรก (กด-ปล่อย) เพื่อให้แน่ใจ ว่าระบบเบรกของรถเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค

10601.4.04 163670
10601.4

ทดสอบระบบห้ามล้อ/เบรกของรถบำรุงทางขนาดหนัก

4.5 แก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อขัดข้องของระบบเบรกก่อนนำรถบำรุงทางขนาดหนักออกปฏิบัติงาน

10601.4.05 163671
10601.5

จัดขบวนรถบำรุงทางขนาดหนัก

5.1 บอกลำดับการจัดเรียงขบวนรถบำรุงทางขนาดหนัก เพื่อการทำงานประจำวันได้อย่างถูกต้อง

10601.5.01 163672
10601.5

จัดขบวนรถบำรุงทางขนาดหนัก

5.2 บอกลำดับการจัดเรียงขบวนรถบำรุงทางขนาดหนัก เพื่อการเดินทางระยะไกลได้อย่างถูกต้อง

10601.5.02 163673
10601.5

จัดขบวนรถบำรุงทางขนาดหนัก

5.3 ดำเนินการต่อพ่วงขบวนรถบำรุงทางขนาดหนักได้อย่างถูกต้องตามการจัดเรียงลำดับ โดยเป็น ไปตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ และมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร

10601.5.03 163674
10601.5

จัดขบวนรถบำรุงทางขนาดหนัก

5.4 ตรวจสอบความแน่นหนาของขอพ่วง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง

10601.5.04 168305
10601.6

ยืนยันความพร้อมของรถ บำรุงทางขนาดหนักก่อนออกปฏิบัติงาน

6.1 บันทึกข้อมูลผลการตรวจเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักลงในแบบฟอร์มที่กำหนดขององค์กร

10601.6.01 163675
10601.6

ยืนยันความพร้อมของรถ บำรุงทางขนาดหนักก่อนออกปฏิบัติงาน

6.2 รายงานผลการตรวจเตรียมรถบำรุงทางขนาดหนักที่เสร็จสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อกำหนดและขั้นตอนขององค์กร

10601.6.02 163676
10601.6

ยืนยันความพร้อมของรถ บำรุงทางขนาดหนักก่อนออกปฏิบัติงาน

6.3 ได้รับมอบอำนาจจากผู้บังคับบัญชาในการนำรถบำรุงทางออกปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและขั้นตอนขององค์กร

10601.6.03 163677

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) เครื่องยนต์และระบบถ่ายทอดกำลัง และระบบไฟฟ้าของรถจักรแต่ละชนิด                (ข2) ระบบลม และระบบห้ามล้อของรถจักรและรถพ่วง(ข3)  ระบบส่วนล่างของรถจักรและรถพ่วง(ข4)  การบำรุงรักษารถจักรและรถพ่วง   (ข5)  ขั้นตอนการสื่อสารและระเบียบปฏิบัติ                                                        (ข6)  กฏความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง (OH&S)                                    (ข7)     แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเตรียมรถจักร     


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

                    


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ