คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เข้าใจภาพรวมการทำงานของการซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและคมนาคมและระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเทคนิคซ่อม บำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชา ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อม บำรุงระบบอาณัติสัญญาณในองค์กรหรือสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

1.2 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วง ล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง หรือ

1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณไฟสี และโทรคมนาคมในองค์กรหรือสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรักษา ระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม ชั้น 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วย คือ หน่วย สมรรถนะร่วม 1 หน่วย (00000) และหน่วยสมรรถนะวิชาชีพ 1 หน่วย (20301)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถไฟ ด้านสาขางานซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JFJU-085B ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
RAI-KHLC-121B ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0199-A : การรถไฟแห่งประเทศไทยโดย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมการรถไฟ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ