คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เข้าใจภาพรวมการทำงานของการวางแผนซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 5 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์พื้นฐานด้านช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ หรือ
1.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณในองค์กรหรือสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณในองค์กรหรือสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 6 จะต้อง
2.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 6 จำนวน 9 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 1 หน่วย (00000) และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 8 หน่วย (20201 – 20208) หรือ
2.2 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 4 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีประสบการณ์พื้นฐานด้านช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 6 จำนวน 8 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 20201 – 20208

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถไฟ ด้านสาขางานซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JFJU-085B ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
RAI-BRBU-112B วางแผนงาน ปฏิบัติการซ่อมบํารุงระบบ Interlocking
RAI-OBRS-113B วางแผนงานซ่อมบํารุงระบบ CTC
RAI-UQGG-114B วางแผนงานซ่อมบํารุงระบบ Network
RAI-AVXE-115B วางแผนงานซ่อมบํารุงระบบ Wayside equipment
RAI-IMTO-116B วางแผนงานซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board
RAI-EYRQ-117B จัดเตรียมอะไหล่สําหรับงานซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณ
RAI-JNWO-118B วางแผนงานซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ
RAI-GIKF-119B วิเคราะห์ปัญหา / ข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0077-A : บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ