หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ปัญหา / ข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-GIKF-119B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ปัญหา / ข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

202 ผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เข้าใจภาพรวมการทำงานของการวิเคราะห์ปัญหา /ข้อบกพร่องของ ระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ และระบบที่เกี่ยวข้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20208.1

วิเคราะห์ปัญหา /ข้อบกพร่องของ ระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ

1) สามารถตีความหมายข้อมูลข้อผิดพลาดตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง

20208.1.01 156772
20208.1

วิเคราะห์ปัญหา /ข้อบกพร่องของ ระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ

2) วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง

20208.1.02 156773
20208.1

วิเคราะห์ปัญหา /ข้อบกพร่องของ ระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ

3) ใช้มาตราป้องกันไม่ให้เกิด หรือลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดเดิมขึ้นอีกในอนาคต

20208.1.03 156774

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา/ข้อบกพร่องเพื่อการวางแผนงานซ่อมบำรุงของชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์ในระบบระบบอาณัติสัญญาณ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงระบบ Interlocking(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

       การวิเคราะห์ปัญหา/ข้อบกพร่องของ ระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ ต้องคำนึงถึงอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆในอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณโดยสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบระบบอาณัติสัญญาณ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องได้อย่างแม่นยำ และลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดเดิมขึ้นอีกในอนาคต(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับระบบระบบอาณัติสัญญาณ

 2. เอกสารประกอบในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบระบบอาณัติสัญญาณ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ปัญหา /ข้อบกพร่องของ ระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ