คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทาง รถไฟ ชั้น 6 ประกอบด้วย สมรรถนะร่วมในวิชาชีพ และสมรรถนะในวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะการจัดการข้อมูล และนำเสนองาน ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานวางแผนกำลังคนในงานซ่อมบำรุงทาง บริหาร งบประมาณและแผนการเงิน และการบริหารจัดการสัญญา โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดในการ ปฏิบัติงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและ ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 5 มาแล้วเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

1.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงาน ด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟหรือโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟหรือ โครงสร้างรองรับทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบ งานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 6 จะต้อง

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุง ทางรถไฟ ชั้น 6 จำนวน 12 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 3 หน่วย (00001 – 00003) และหน่วย สมรรถนะอาชีพ 9 หน่วย (21101 – 21109) หรือ

2.2 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 มาแล้วเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบ งานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 6 จำนวน 3 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ (21107 – 21109)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมระบบราง สาขางานปฏิบัติการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ (Rail Infrastructure) กลุ่มอาชีพงานทางรถไฟและงานโยธา (Track and Civil Work)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JZGW-148B ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
RAI-UWQB-149B ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
RAI-ZUTQ-150B ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
RAI-VZXK-174B เตรียมการก่อนวางแผนงานซ่อมบํารุงทาง
RAI-YQBO-175B กําหนดแผนงานซ่อมบํารุงทาง
RAI-IMVO-176B ระบุความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
RAI-KSRH-177B บริหารจัดการพัสดุคงคลัง Inventory
RAI-FPNZ-178B จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงทาง
RAI-XRBD-179B ประสานงานขอสิทธิซ่อมบํารุงทาง
RAI-HVZI-180B วางแผนกําลังคนในงานซ่อมบํารุงทาง
RAI-MLXK-181B จัดทํางบประมาณและแผนการเงินสําหรับงานซ่อมบํารุงทาง
RAI-YYTG-182B บริหารจัดการสัญญา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ