หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กําหนดแผนงานซ่อมบํารุงทาง

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-YQBO-175B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กําหนดแผนงานซ่อมบํารุงทาง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

211 ผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่ต้องการในการกำหนดแผนงานในการซ่อมบำรุงทางรถไฟตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผนงบประมาณในการซ่อมบำรุงทางประจำเดือน/ประจำปีได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแผนการซ่อมบำรุงทางประจำปี การนำกิจกรรมด้านการบำรุงรักษาไปใช้ให้เกิดผล การจัดการปัญหาในการซ่อมบำรุงทางรถไฟ รวมทั้งสามารถจัดทำข้อมูลเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
21102.1

วางแผนการปฏิบัติงาน

1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ซ่อมบำรุงทางรถไฟของหน่วยงาน/สถานประกอบการได้ครอบคลุมทั้งแผนประจำเดือน/ประจำปี 

21102.1.01 158204
21102.1

วางแผนการปฏิบัติงาน

2) กำหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมการ ซ่อมบำรุงทางในแผนได้อย่างชัดเจนและ สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ง่าย 

21102.1.02 158205
21102.1

วางแผนการปฏิบัติงาน

3) จัดลำดับก่อน-หลังของแต่ละกิจกรรมการซ่อมบำรุงทางในแผนงานได้ 

21102.1.03 158206
21102.1

วางแผนการปฏิบัติงาน

4) กำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมการซ่อมบำรุงทางได้

21102.1.04 158207
21102.2

วางแผนการสั่งซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงทาง

1) จัดทำรายการเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงทางได้อย่างครบถ้วนตามหมวดหมู่ 

21102.2.01 158210
21102.2

วางแผนการสั่งซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงทาง

2) จัดทำข้อตกลงการจัดซื้อกับฝ่ายจัดซื้อได้ 

21102.2.02 158211
21102.2

วางแผนการสั่งซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงทาง

3) จัดทำแผนการจัดซื้อได้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงานซ่อมบำรุงทาง 

21102.2.03 158212
21102.3

วางแผนการใช้เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการซ่อมบํารุงทาง

1) จัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทางได้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน 

21102.3.01 158216
21102.3

วางแผนการใช้เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการซ่อมบํารุงทาง

2) จัดทำแผนการใช้เครื่องมือหนัก และเครื่องจักรกลบำรุงทางได้เหมาะสมกับแผนงานซ่อมบำรุงทาง 

21102.3.02 158217
21102.4

วางแผนงบประมาณในการซ่อมบํารุงทาง

1) จัดทำรายละเอียดงบประมาณในการซ่อม บำรุงทางรถไฟประจำเดือน/ปีได้อย่าง ครบถ้วน 

21102.4.01 158220
21102.4

วางแผนงบประมาณในการซ่อมบํารุงทาง

2) รวบรวมและจัดเก็บใบบันทึกการซ่อมบำรุงประจำเดือนได้ครบถ้วนตามแผนการซ่อมบำรุงประจำเดือน/ปี 

21102.4.02 158221
21102.4

วางแผนงบประมาณในการซ่อมบํารุงทาง

3) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อหาจุดคุ้มทุนในการซ่อมบำรุงทาง 

21102.4.03 158231
21102.4

วางแผนงบประมาณในการซ่อมบํารุงทาง

4) ระบุรหัสบัญชีรายการใช้งบประมาณ งบประมาณรวม และเปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบงบประมาณได้สอดคล้องกับแผนการซ่อมบำรุงประจำปี 

21102.4.04 158232

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการจัดการสำหรับผู้บริหาร

 2. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ทักษะการประสานงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการวางแผนงาน

 5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล

 6. ทักษะการเขียนและจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 3. เครื่องมือและเครื่องจักรกลบำรุงทาง

 4. วัสดุทาง

 5. การซ่อมบำรุงทางรถไฟและโครงสร้างรองรับทางรถไฟ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและงบประมาณ และ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. ผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และทักษะในการวางแผนการสั่งซื้อเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทาง การวางแผนการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงทาง รวมทั้งสามารถวางแผนงบประมาณที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงทางตามแผนการซ่อมบำรุงประจำเดือน/ปีอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับแผนการซ่อมบำรุงประจำปี นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. เจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ขอบเขตของงาน:
 • วางแผนการปฏิบัติงาน

 • วางแผนการจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทาง

 • วางแผนการใช้เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงทาง

 • วางแผนงบประมาณในการซ่อมบำรุงทาง2. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร

 • การใช้โทรศัพท์มือถือ3. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face4. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือนายตรวจทาง

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน

 • ตารางการเดินรถ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการวางแผนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทาง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการวางแผนการสั่งซื้อเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงทาง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการวางแผนการใช้เครื่องมือเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงทาง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการวางแผนงบประมาณที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงทาง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ