หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทํางบประมาณและแผนการเงินสําหรับงานซ่อมบํารุงทาง

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-MLXK-181B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทํางบประมาณและแผนการเงินสําหรับงานซ่อมบํารุงทาง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

211 ผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่ต้องการในการบริหารจัดการงบประมาณและแผนการเงินสำหรับงานซ่อมบำรุงทาง สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และบันทึกประสิทธิภาพการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
21108.1

จัดเตรียมข้อมูลด้านงบประมาณและแผนการเงิน

1) นำเสนอนโยบายและเป้าหมายทางการเงินและกรอบงบประมาณได้ครบถ้วน

21108.1.01 158447
21108.1

จัดเตรียมข้อมูลด้านงบประมาณและแผนการเงิน

2) จัดเตรียมข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้วางแผนงบประมาณในงานซ่อมบำรุงทางได้ครบถ้วน

21108.1.02 158448
21108.2

ติดตามและควบคุมกิจกรรมเทียบกับแผนงาน

1) จัดสรรงบประมาณสำหรับงานซ่อมบำรุงทางได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ นโยบายของหน่วยงาน

21108.2.01 158449
21108.2

ติดตามและควบคุมกิจกรรมเทียบกับแผนงาน

2) ติดตามการใช้งบประมาณเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทาง

21108.2.02 158450
21108.3

รายงานผลการใช้งบประมาณ

1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม

21108.3.01 158451
21108.3

รายงานผลการใช้งบประมาณ

2) รายงานผลการใช้งบประมาณที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางพร้อมทั้ง ทบทวนแผนงานที่เคยระบุไว้

21108.3.02 158452

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการจัดการสำหรับผู้บริหาร

 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 3. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการประสานงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 6. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล

 7. ทักษะการเขียนและจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. วัสดุทาง

 2. เครื่องมือและเครื่องจักรกลบำรุงทาง

 3. การซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 4. การบริหารจัดการงบประมาณและจัดทำแผนการเงิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานในหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการจัดทำงบประมาณและแผนการเงิน หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. ผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและแผนการเงินสำหรับงานซ่อมบำรุงทาง รวมทั้งมีทักษะในวิเคราะห์และบันทึกประสิทธิภาพการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม และสามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ขอบเขตของงาน:
 • จัดเตรียมข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้วางแผนงบประมาณในการซ่อมบำรุงทาง

 • จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน

 • ติดตามการใช้งบประมาณ

 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ

 • รายงานผลการใช้งบประมาณ2. งบประมาณในการซ่อมบำรุงทาง:
 • งบประมาณจัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์

 • งบประมาณซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร3. องค์ประกอบการทำงบประมาณ ในการซ่อมบำรุงทาง:
 • การเลือกวิธีควบคุมวัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุง

 • การกำหนดรหัสค่าใช้จ่าย

 • การกำหนดรหัสงบประมาณ4. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร

 • การใช้โทรศัพท์มือถือ5. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face6. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือการบริหารจัดการงบประมาณ

 • คู่มือนายตรวจทาง

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณและแผนการเงิน
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการติดตามและควบคุมกิจกรรมเทียบกับแผนงาน
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการรายงานผลการใช้งบประมาณ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ