หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนกําลังคนในงานซ่อมบํารุงทาง

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-HVZI-180B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนกําลังคนในงานซ่อมบํารุงทาง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

211 ผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่ต้องการในการวางแผนด้านกำลังคนที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง สามารถวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนที่ต้องใช้ในงานซ่อมบำรุงทางของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของกำลังคนภายในหน่วยงานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
21107.1

คาดการณ์กําลังคนที่ต้องใช้ในงานซ่อมบํารุงทาง

1) คาดคะเนปริมาณงานซ่อมบำรุงทางที่จะต้องทำได

21107.1.01 158436
21107.1

คาดการณ์กําลังคนที่ต้องใช้ในงานซ่อมบํารุงทาง

2) วิเคราะห์ปริมาณงานต่อคนที่จะสามารถทำได้ในช่วงเวลาที่กำหนดได้

21107.1.02 158437
21107.1

คาดการณ์กําลังคนที่ต้องใช้ในงานซ่อมบํารุงทาง

3) ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการจัดหากำลังคนได

21107.1.03 158438
21107.1

คาดการณ์กําลังคนที่ต้องใช้ในงานซ่อมบํารุงทาง

4) ระบุความต้องการกำลังคนระดับช่างฝีมือ ของหน่วยงานได้ 

21107.1.04 158439
21107.1

คาดการณ์กําลังคนที่ต้องใช้ในงานซ่อมบํารุงทาง

5) กำหนดเป้าหมายการทำงานให้แก่กำลังคนได้ชัดเจน

21107.1.05 158440
21107.2

สํารวจกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

1) สำรวจจำนวน และคุณสมบัติของกำลังคนในงานซ่อมบำรุงทางได้ตรงตามความต้องการ

21107.2.01 158441
21107.2

สํารวจกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ แรงงานที่มีอยู่ในงานซ่อมบำรุงทางโดยใช้ SWOT Analysis ได้

21107.2.02 158442
21107.2

สํารวจกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

3) ตรวจสอบสถานะใบรับรองและการหมดอายุของกำลังคนด้านการซ่อมบำรุงได้ครบถ้วน

21107.2.03 158443
21107.3

เปรียบเทียบกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันกับความต้องการในอนาคต

1) เปรียบเทียบความแตกต่างของแผนกำลังคนและกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

21107.3.01 158444
21107.3

เปรียบเทียบกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันกับความต้องการในอนาคต

2) ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของกำลังคนภายในหน่วยงานได

21107.3.02 158445
21107.3

เปรียบเทียบกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันกับความต้องการในอนาคต

3) รายงานผลการวางแผนด้านกำลังคนในงานซ่อมบำรุงทางตามขั้นตอนของหน่วยงาน

21107.3.03 158446

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการจัดการสำหรับผู้บริหาร

 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 3. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการประสานงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 6. ทักษะการบริหารบุคคล

 7. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล

 8. ทักษะการเขียนและจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. วัสดุทาง

 2. เครื่องมือและเครื่องจักรกลบำรุงทาง

 3. การซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 4. การวิเคราะห์ SWOT Analysis

 5. กฎหมายแรงงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. ผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนด้านกำลังคนที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง มีทักษะในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของกำลังคนภายในหน่วยงานได้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถรายงานผลการวางแผนด้านกำลังคนในงานซ่อมบำรุงทางตามขั้นตอนของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ขอบเขตของงาน:
 • พยากรณ์กำลังคนที่ต้องใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง โดยการวิเคราะห์ปริมาณงาน และการวิเคราะห์กำลังคน

 • สำรวจกำลังคนในงานซ่อมบำรุงทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณแรงงาน โดยใช้ SWOT Analysis

 • เปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันกับความต้องการในอนาคต

 • รายงานผลการวางแผนด้านกำลังคนในงานซ่อมบำรุงทางตามขั้นตอนของหน่วยงาน2. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร

 • การใช้โทรศัพท์มือถือ3. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face4. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร

 • คู่มือนายตรวจทาง

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน

 • ตารางการเดินรถ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการคาดการณ์กำลังคนที่ต้องใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์2. เครื่องมือประเมินการสำรวจกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการเปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันกับความต้องการในอนาคต
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ