หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงทาง

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-FPNZ-178B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงทาง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

211 ผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่ต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงทาง และสามารถระบุความต้องการในการจัดซื้อ รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของหน่วยงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
21105.1

ระบุความต้องการจัดซื้อ

1) ระบุความต้องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน งานซ่อมบำรุงทางได้อย่างชัดเจน 

21105.1.01 158413
21105.1

ระบุความต้องการจัดซื้อ

2) จัดทำบันทึกความต้องการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงทาง

21105.1.02 158414
21105.1

ระบุความต้องการจัดซื้อ

3) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ และวงเงินที่จะใช้โดยประมาณได

21105.1.03 158415
21105.2

ระบุแหล่งจัดซื้อ

1) สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งที่จะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงทาง

21105.2.01 158416
21105.2

ระบุแหล่งจัดซื้อ

2) ชี้แจงข้อมูลและคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อแก่ผู้ส่งมอบหรือ แหล่งจัดซื้อได้อย่างครบถ้วน

21105.2.02 158417
21105.2

ระบุแหล่งจัดซื้อ

3) รายงานปัญหาที่เกิดจากแหล่งจัดซื้อในพื้นที่มีวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอที่จะสั่งซื้อได้ตามกระบวนการของหน่วยงาน

21105.2.03 158418
21105.3

ตรวจสอบราคา

1) ตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ที่จะจัดซื้อจากหลายแหล่งได

21105.3.01 158419
21105.3

ตรวจสอบราคา

2) เปรียบเทียบราคาของแต่ละแหล่งจัดซื้อ กับราคาที่ได้คาดประมาณไว้ได้ 

21105.3.02 158420
21105.3

ตรวจสอบราคา

3) บันทึกข้อมูลราคา ณ หน่วยงานในพื้นที่ 

21105.3.03 158421
21105.4

จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อ

1) ตรวจสอบใบเสนอราคาจากผู้ส่งมอบหรือ แหล่งจัดซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ สามารถจัดหาสินค้าได้ตรงตามที่ระบ

21105.4.01 158422
21105.4

จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อ

2) เสนอเอกสารประกอบการจัดซื้อและใบเสนอราคาไปยังฝ่ายจัดซื้อของหน่วยงาน เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

21105.4.02 158423

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการจัดการสำหรับผู้บริหาร

 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 3. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการประสานงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 6. ทักษะการเจรจาต่อรอง

 7. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล

 8. ทักษะการเขียนและจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. วัสดุทาง

 2. เครื่องมือและเครื่องจักรกลบำรุงทาง

 3. การซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 4. การจัดซื้อจัดจ้าง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. ผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการจัดซื้อ ก่อนที่จะส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อของหน่วยงาน เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อ  นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ขอบเขตของงานรวมถึง:
 • ระบุความต้องการจัดซื้อ

 • ตรวจสอบราคาและคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อจากหลายแหล่ง

 • เตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อ

 • เสนอผู้มีอำนาจของหน่วยงานอนุมัติการจัดซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

 • ดำเนินการจัดซื้อตามกระบวนการของหน่วยงาน2. บันทึกการจัดซื้ออาจประกอบด้วย:
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 • ขอบเขตการจัดซื้อ3. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร

 • การใช้โทรศัพท์มือถือ4. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face5. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือ/ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร

 • คู่มือนายตรวจทาง

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการระบุความต้องการจัดซื้อ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์2. เครื่องมือประเมินการระบุแหล่งจัดซื้อ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์3. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบราคา
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์4. เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ