หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการสัญญา

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-YYTG-182B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการสัญญา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

211 ผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่ต้องการในการบริหารจัดการสัญญาในงานซ่อม บำรุงทาง สามารถควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับที่ระบุไว้และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งสามารถประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานภายใต้สัญญาทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
21109.1

ระบุวัตถุประสงค์ของสัญญา

1) ระบุความต้องการของแต่ละหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสัญญาได

21109.1.01 158453
21109.1

ระบุวัตถุประสงค์ของสัญญา

2) ประสานกับฝ่ายกฎหมายและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำในการระบุ วัตถุประสงค์ของสัญญาได้อย่างเหมาะสม

21109.1.02 158454
21109.2

บริหารสัญญา

1) อธิบายรายละเอียดของเอกสารสัญญา ให้แก่ผู้รับเหมาช่วงได้

21109.2.01 158455
21109.2

บริหารสัญญา

2) ตรวจสอบสถานะการดำเนินการตามสัญญาและข้อตกลงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

21109.2.02 158456
21109.2

บริหารสัญญา

3) บันทึกและปรับใช้เทคนิคการบริหารและการติดตามงานภายในระยะเวลาของสัญญาได้อย่างเหมาะสม

21109.2.03 158457
21109.3

ติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดสัญญา

1) ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานให้มี ระยะเวลาสอดคล้องกับที่ระบุไว้และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา 

21109.3.01 158458
21109.3

ติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดสัญญา

2) ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานภายใต้ สัญญาทั้งหมด

21109.3.02 158459
21109.3

ติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดสัญญา

3) นำผลการประเมินมาปรับปรุงและสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลลัพธ์ของการบริหารสัญญาในอนาคต 

21109.3.03 158460

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 2. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ทักษะการประสานงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 5. ทักษะการจัดทำเอกสารสัญญา

 6. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล

 7. ทักษะการเขียนและจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. วัสดุทาง

 2. เครื่องมือและเครื่องจักรกลบำรุงทาง

 3. การซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 4. การบริหารจัดการสัญญา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา และ

 2. ใบรับรอง/ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการสัญญา หรือ

 3. ใบรับรอง/ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน งานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐาน ความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วย สมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 • การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มี หน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 • การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับการ พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. ผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสัญญาใน งานซ่อมบำรุงทาง มีทักษะในการติดตามการปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับที่ระบุ ไว้และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งสามารถประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงาน ภายใต้สัญญาทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรง ตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.ขอบเขตของงาน:
 • ระบุความต้องการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ สัญญา

 • ระบุวัตถุประสงค์ของสัญญาร่วมกับฝ่ายกฎหมายและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ทำความเข้าใจกับผู้รับเหมาช่วงเกี่ยวกับเอกสารสัญญา

 • ตรวจสอบสถานะการดำเนินการตามสัญญาและ ข้อตกลง

 • บริหารและการติดตามงานภายในระยะเวลาของสัญญา

 • ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับที่ ระบุไว้และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา

 • ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานภายใต้สัญญา2.วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร

 • การใช้โทรศัพท์มือถือ3. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face4. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการ ปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ 

 • คู่มือการบริหารสัญญา

 • คู่มือนายตรวจทาง

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการระบุวัตถุประสงค์ของสัญญา
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์2. เครื่องมือประเมินการบริหารสัญญา
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดสัญญา
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ