คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงรถไฟ ชั้น 5 ประกอบด้วย สมรรถนะร่วมในวิชาชีพ และสมรรถนะในวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางเทคนิคในการ ปฏิบัติงานวางแผนงานซ่อมบำรุงทาง การบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติการด้านระบบคงคลัง การจัดซื้อจัดหา และการประสานงานขอสิทธิในการซ่อมบำรุงทางรถไฟ โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดในการ ปฏิบัติงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและ ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ และ/หรือ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง โครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 4 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์พื้นฐานด้านการ วางแผนงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟหรือโครงสร้างรองรับทางรถไฟ หรือ

1.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรืออนุปริญญา ใน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟ ไม่น้อย กว่า 2 ปี หรือ

1.3 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานซ่อมบำรุง/ ก่อสร้างทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือ

1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบ งานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 จะต้อง

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุง ทางรถไฟ ชั้น 4 จำนวน 9 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 3 หน่วย (00001 – 00003) และหน่วย สมรรถนะอาชีพ 6 หน่วย (21101 – 21106) หรือ 

2.2 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ และ/หรือ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง โครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 4 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีประสบการณ์พื้นฐานด้านการ วางแผนงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟหรือโครงสร้างรองรับทางรถไฟ และผ่านเกณฑ์การประเมินตาม หน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 5 จำนวน 6 หน่วย คือ หน่วย สมรรถนะ 21101 – 21106

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมระบบราง สาขางานปฏิบัติการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ (Rail Infrastructure) กลุ่มอาชีพงานทางรถไฟและงานโยธา (Track and Civil Work)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JZGW-148B ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
RAI-UWQB-149B ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
RAI-ZUTQ-150B ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
RAI-VZXK-174B เตรียมการก่อนวางแผนงานซ่อมบํารุงทาง
RAI-YQBO-175B กําหนดแผนงานซ่อมบํารุงทาง
RAI-IMVO-176B ระบุความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
RAI-KSRH-177B บริหารจัดการพัสดุคงคลัง Inventory
RAI-FPNZ-178B จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงทาง
RAI-XRBD-179B ประสานงานขอสิทธิซ่อมบํารุงทาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ