หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ระบุความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-IMVO-176B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ระบุความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

211 ผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่ต้องการในการระบุและค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทาง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งสามารถจัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
21103.1

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

1) ค้นหาเหตุการณ์ที่จะอาจทำให้เกิดความเสี่ยง 


21103.1.01 167326
21103.1

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

2) ระบุภาพรวมของความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางได้

21103.1.02 167327
21103.1

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

3) จัดเก็บเอกสารแยกตามความเสี่ยงแต่ละ ประเภทได้

21103.1.03 167328
21103.1

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

1) ค้นหาเหตุการณ์ที่จะอาจทำให้เกิดความ เสี่ยง 

21103.1.01 158270
21103.1

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

2) ระบุภาพรวมของความเสี่ยงที่อาจจะทำ ให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางได้

21103.1.02 158271
21103.1

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

3) จัดเก็บเอกสารแยกตามความเสี่ยงแต่ละประเภทได้ 

21103.1.03 158272
21103.2

ประเมินความเสี่ยง

21103.2

ประเมินความเสี่ยง

1) วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในงานได้   

21103.2.01 158276
21103.2

ประเมินความเสี่ยง

2) จัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบทุกด้าน 

21103.2.02 158277
21103.2

ประเมินความเสี่ยง

3) ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้ 

21103.2.03 158278
21103.2

ประเมินความเสี่ยง

4) จัดทำเอกสารการวิเคราะห์ผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ 

21103.2.04 158279
21103.3

ติดตามและตรวจทาน (Treat) ความเสี่ยง

1) ติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอต่อการปฏิบัติใดๆ ที่ลดความเสี่ยง 

21103.3.01 158283
21103.3

ติดตามและตรวจทาน (Treat) ความเสี่ยง

2) ใช้ผลจากการติดตามหรือตรวจสอบใน การดูแลความเสี่ยง 

21103.3.02 158284
21103.3

ติดตามและตรวจทาน (Treat) ความเสี่ยง

3) ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงในสายงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

21103.3.03 158285
21103.3

ติดตามและตรวจทาน (Treat) ความเสี่ยง


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการจัดการสำหรับผู้บริหาร

 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 3. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการประสานงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 6. ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง

 7. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล

 8. ทักษะการเขียนและจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. วัสดุทาง

 2. เครื่องมือและเครื่องจักรกลบำรุงทาง

 3. การซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 4. การบริหารความเสี่ยง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองการฝึกอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง และ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานก่อสร้าง/ ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

ก) คำแนะนำ
 1. ผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสามารถค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทาง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ขอบเขตของงาน:
 • ค้นหาเหตุการณ์ที่จะอาจทำให้เกิดความเสี่ยง

 • ระบุภาพรวมของความเสี่ยง

 • วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

 • จัดลำดับความเสี่ยง

 • ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

 • จัดทำเอกสารการวิเคราะห์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

 • ติดตามและตรวจทาน (Treat) ความเสี่ยง

 • ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง2. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร

 • การใช้โทรศัพท์มือถือ3. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face4. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • คู่มือนายตรวจทาง

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการประเมินความเสี่ยง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการติดตามและตรวจทาน (Treat) ความเสี่ยง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ