Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
1
2
3
4
5
ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
6
7
8
9
10
11
12
ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
13
14
15
16
เตรียมการก่อนวางแผนงานซ่อมบํารุงทาง
17
18
19
20
21
กําหนดแผนงานซ่อมบํารุงทาง
22
23
24
25
ระบุความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
26
27
28
29
30
31
บริหารจัดการพัสดุคงคลัง Inventory
32
33
34
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงทาง
35
36
37
38
ประสานงานขอสิทธิซ่อมบํารุงทาง
39
40
41

ยินดีต้อนรับ