หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการพัสดุคงคลัง Inventory

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-KSRH-177B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการพัสดุคงคลัง Inventory

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

211 ผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่ต้องการในการบริหารจัดการด้านพัสดุคงคลัง การจัดเก็บข้อมูลคงคลัง และสามารถบริหารจัดการงานพัสดุคงคลังสำหรับงานซ่อมบำรุงทางรถไฟได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
21104.1

จัดทําประวัติพัสดุคงคลังสําหรับงานซ่อมบํารุงทาง

1) ตรวจสอบระดับคงคลังของชิ้นส่วน อะไหล่ และวัสดุต่างๆ ที่รองรับงานซ่อมบำรุงทางที่สำรองไว้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

21104.1.01 158402
21104.1

จัดทําประวัติพัสดุคงคลังสําหรับงานซ่อมบํารุงทาง

2) ปรับปรุงรายการสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และวัดสุต่างๆ ที่รองรับงานซ่อมบำรุงทางเข้าคลังอย่างสม่ำเสมอ 

21104.1.02 158403
21104.1

จัดทําประวัติพัสดุคงคลังสําหรับงานซ่อมบํารุงทาง

3) จัดทำประวัติการเคลื่อนย้ายพัสดุคงคลังภายใต้นโยบายของหน่วยงาน

21104.1.03 158404
21104.2

จัดการพัสดุคงคลังและระบบหมุนเวียน

1) อธิบายความสำคัญของนโยบาย และ กระบวนการในการจัดการพัสดุคงคลัง สำหรับงานซ่อมบำรุงทางของหน่วยงานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได

21104.2.01 158405
21104.2

จัดการพัสดุคงคลังและระบบหมุนเวียน

2) แยกประเภทพัสดุคงคลังของงานซ่อมบำรุงทางด้วยรหัส และ/หรือ ความสิ้นเปลืองในการใช้งาน เพื่อให้สะดวกในการเบิกจ่าย

21104.2.02 158406
21104.2

จัดการพัสดุคงคลังและระบบหมุนเวียน

3) กำหนด Stock Keeping Unit (SKU) ของพัสดุคงคลังให้มีความแตกต่างกันชัดเจน เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถจัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุต่างๆ ที่จะต้องใช้ในงานซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตรงตามรายการเบิก

21104.2.03 158407
21104.2

จัดการพัสดุคงคลังและระบบหมุนเวียน

4) จัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุต่างๆ ที่ รองรับงานซ่อมบำรุงทางเข้ามาเก็บในคลังได้ถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการของหน่วยงาน

21104.2.04 158408
21104.2

จัดการพัสดุคงคลังและระบบหมุนเวียน

5) บันทึกรายการเบิก-จ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุต่างๆ ที่รองรับงานซ่อมบำรุงทาง เพื่อควบคุมพัสดุคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

21104.2.05 158409
21104.3

ระบุความสูญหายด้านคงคลัง

1) ระบุสาเหตุของการสูญหายด้านคงคลังได้ถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ

21104.3.01 158410
21104.3

ระบุความสูญหายด้านคงคลัง

2) ประเมินการสูญหายด้านคงคลังได้

21104.3.02 158411
21104.3

ระบุความสูญหายด้านคงคลัง

3) จัดทำรายงานข้อมูลสถานะคงคลังภายใต้ การสูญหายได้ 

21104.3.03 158412

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการจัดการสำหรับผู้บริหาร

 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 3. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการประสานงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 6. ทักษะการจัดการด้านพัสดุคงคลัง

 7. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล

 8. ทักษะการเขียนและจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. วัสดุทาง

 2. เครื่องมือและเครื่องจักรกลบำรุงทาง

 3. การซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 4. การควบคุมพัสดุคงคลัง (Inventory)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองการฝึกอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการพัสดุคงคลัง ( Inventory) และ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. ผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory) สำหรับงานซ่อมบำรุงทางรถไฟในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถตรวจนับและจัดเก็บประวัติพัสดุคงคลัง และการหมุนเวียนของพัสดุคงคลัง ตลอดจนระบุพัสดุคงคลังที่สูญหายนอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. พัสดุคงคลังสำหรับงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ อาทิเช่น
 • ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องมือเครื่องจักร

 • วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทาง2. ขอบเขตของงาน:
 • ตรวจสอบระดับคงคลังของวัสดุซ่อมบำรุง

 • ดูแลและจัดทำประวัติการเคลื่อนย้ายวัสดุคงคลัง

 • แยกประเภทของวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทาง

 • กำหนด Stock Keeping Unit (SKU) ของวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทาง

 • จดบันทึกรายการวัสดุซ่อมบำรุงเข้า-ออก

 • ระบุสาเหตุของการสูญหายด้านคงคลัง

 • ประเมินการสูญหายด้านคงคลัง

 • จัดทำรายงานข้อมูลสถานะคงคลัง3. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร

 • การใช้โทรศัพท์มือถือ4. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face5. ข้อมูล/เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือการบริหารจัดการพัสดุคงคลัง

 • คู่มือนายตรวจทาง

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการจัดทำประวัติพัสดุคงคลังสำหรับงานซ่อมบำรุงทาง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการจัดการพัสดุคงคลังและระบบหมุนเวียน
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการระบุความสูญหายด้านคงคลัง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ