หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-JZGW-148B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ทุกอาชีพในอุตสาหกรรมระบบราง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบน ทางวิ่งรถไฟฟ้า การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การดำเนินการขอเข้าพื้นที่ซ่อม บำรุงที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากไฟฟ้าแรงสูง การดำเนินการออกจากพื้นที่หลังจากเสร็จสิ้นการซ่อมบำรุงโดยให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับ ไฟฟ้าแรงสูง และกฎความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
00001.1

ระบุความต้องการในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

1) ระบุประเภทและขอบเขตการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าได้ 

00001.1.01 158724
00001.1

ระบุความต้องการในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

2) บ่งชี้สัญลักษณ์เตือนอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงได้ 

00001.1.02 158725
00001.1

ระบุความต้องการในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

3) ปฏิบัติตามมาตรการ Lockout /Tagout ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับ ไฟฟ้าแรงสูง 

00001.1.03 158726
00001.2

ดําเนินการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

1) กรอกเอกสาร/แบบฟอร์มขอเข้าพื้นที่ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน/ กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

00001.2.01 158733
00001.2

ดําเนินการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

2) ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่ง รถไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

00001.2.02 158734
00001.2

ดําเนินการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

3) ตรวจสอบได้ว่ามีการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน 

00001.2.03 158735
00001.2

ดําเนินการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

4) ปิดกั้นพื้นที่ทำงานและติดตั้ง Safety System บริเวณที่มีการปฏิบัติงานกับ ไฟฟ้าแรงสูงได้

00001.2.04 158736
00001.2

ดําเนินการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

5) ตรวจสอบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าปกติและการต่อลงดินเพื่อความ ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 

00001.2.05 158737
00001.3

เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากไฟฟ้าแรงสูง

1) บอกวิธีใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจาก ไฟฟ้าแรงสูงได้

00001.3.01 158742
00001.3

เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากไฟฟ้าแรงสูง

2) ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จากไฟฟ้าแรงสูงได้เหมาะสมกับงานที่ ปฏิบัติ 

00001.3.02 158743
00001.3

เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากไฟฟ้าแรงสูง

3) จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกวิธี

00001.3.03 158744
00001.4

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟ้าแรงสูง

1) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลจากไฟฟ้าแรงสูงตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน

00001.4.01 158749
00001.4

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟ้าแรงสูง

2) ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟฟ้าที่มีไฟฟ้าแรงสูงตามวิธีการและข้อกำหนด ความปลอดภัย

00001.4.02 158750
00001.4

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟ้าแรงสูง

3) เลือกใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดที่ เหมาะสมสำหรับบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้า

00001.4.03 158751
00001.5

ทําความสะอาด และออกจากพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน

1) ถอดเก็บ Safety System ออกจาก พื้นที่ปฏิบัติงาน

00001.5.01 158752
00001.5

ทําความสะอาด และออกจากพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน

2) ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบและจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์

00001.5.02 158753
00001.5

ทําความสะอาด และออกจากพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน

3) กรอกเอกสาร/แบบฟอร์มออกจากพื้นที่และยืนยันสิ้นสุดการปฎิบัติงานได้ตามขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน

00001.5.03 158754

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล3. การดับเพลิงขั้นต้น4. การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องตน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานระบบรางขั้นพื้นฐาน2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า3. สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากไฟฟ้า5. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง6. การใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมสำหรับบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้า7. ระบบล็อคและระบบป้ายทะเบียน (Lockout /Tagout)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้า(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐาน ความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มี หน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น2.การประเมินความรู้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมิน ทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและ กระบวนการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย การ ประเมินสภาพแวดล้อมและบริเวณพื้นที่การทำงาน และมีทักษะในการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงตามมาตรฐานความปลอดภัย เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลจากไฟฟ้าแรงสูงตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด ความคล่องตัว ปลอดภัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการ ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรง ตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ขอบเขตของงาน
 •  จัดทำและปฏิบัติตามมาตรการ Lockout /Tagout ก่อนทำการตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุงเพื่อความ ปลอดภัย

 •  ตรวจสอบการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเข้าพื้นที่ ปฏิบัติงาน

 •  ปิดกั้นพื้นที่และติดตั้ง Safety System บริเวณที่มี การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงบนทางวิ่งรถไฟฟ้า

 •  ตรวจสอบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า

 •  ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในการทำงานกับ ไฟฟ้าแรงสูง

 •  ถอดเก็บป้ายเตือนและแผงกั้น/เครื่องกั้นออกจาก พื้นที่ปฏิบัติงาน

 •  ทำความสะอาดพื้นที่การปฏิบัติงาน

 •  กรอกเอกสาร/แบบฟอร์มออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน2 .เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เช่น
 •  แบบฟอร์มระบุขอบเขตการปฏิบัติงาน

 •  เอกสารเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากไฟฟ้า เช่น
 •  ถุงมือยาง/ถุงมือหนัง

 •  แขนเสื้อยาง

 •  แผ่นยาง/ผ้าห่มยาง

 •  ฉนวนครอบลูกถ้วย ฉนวนหุ้มสาย

 •  หมวกแข็งกันไฟฟ้า

 •  เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) 

 •  รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้น

 •  ฯลฯ4. Safety System เช่น
 •  ป้ายเตือน

 •  แผงกั้น/เครื่องกั้น

 •  ไฟสัญญาน

 •  ธงสีแดง

 •  เทปสีแดง5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้:
 •  อุปกรณ์ทดสอบไฟ

 •  อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า

 •  ชุดต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย6. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการ ปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 •  คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง

 •  มาตรการล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Lockout/Tagout)

 •  เอกสาร/แบบฟอร์มการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าฟ้าแรงสูง บนทางวิ่งรถไฟฟ้า

 •  คำแนะนำด้านเทคนิค

 •  คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 •  เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการระบุความต้องการในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการดำเนินการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 3. เครื่องมือประเมินการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากไฟฟ้าแรงสูง
 • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง
 • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินการทำความสะอาดและออกจากพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน
 • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ