คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เข้าใจภาพรวมการทำงานของการซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกลและระบบ ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัด ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อม บำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชา ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมี ประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

1.2 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วง ล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือ 1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้าน ระบบเครื่องกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถาน ประกอบการ

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบ ช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพช่าง เทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 5 จำนวน 7 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ ร่วม 1 หน่วย (00000) และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 6 หน่วย (20401 – 20406)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถไฟ ด้านสาขางานซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JFJU-085B ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
RAI-UVYF-123B ซ่อมบํารุงระบบ Bogie
RAI-VLLA-124B ตรวจวัดล้อรถไฟฟ้า (Measuring wheel profile)
RAI-YJYE-125B ซ่อมบํารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)
RAI-NDDX-126B ซ่อมบํารุงระบบจ่ายลม (Air supply & Equipment)
RAI-QNAH-127B ซ่อมบํารุงระบบ Car body & Gangway
RAI-RKOA-128B ซ่อมบํารุงระบบ Coupler
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0077-A : บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ