หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงระบบจ่ายลม (Air supply & Equipment)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-NDDX-126B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงระบบจ่ายลม (Air supply & Equipment)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

204 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
        เข้าใจภาพรวมการปฏิบัติงานของการซ่อมบำรุงระบบจ่ายลม และระบบที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20404.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบจ่ายลม

1) อ่านใบแจ้งซ่อมงานและใบสั่งงานซ่อมตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ

20404.1.01 156800
20404.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบจ่ายลม

2) ตรวจสอบและสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์ตามระยะเวลาได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20404.1.02 156801
20404.2

แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบจ่ายลมที่ชํารุด

1) เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอด/ประกอบ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20404.2.01 156802
20404.2

แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบจ่ายลมที่ชํารุด

2) เตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ยกสำหรับช่วยในการถอด/ประกอบ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20404.2.02 156803
20404.2

แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบจ่ายลมที่ชํารุด

3) ถอด/ประกอบอุปกรณ์ตามขั้นตอนในคู่มือซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

20404.2.03 156804
20404.3

ทดสอบระบบจ่ายลมให้ทํางานได้เป็นปกติ

1) ทำการทดสอบการทำงานของปั๊มลม ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20404.3.01 156805

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร

2. ทักษะการใช้ program computer

3. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์

4. ทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง

5. ทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละอุปกรณ์แต่ละอย่างใน Air supply system & Equipment

2. ความรู้ทางด้านกฎความปลอดภัยในการทำงาน

3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์พิเศษ under floor lifting

4. ความรู้ทางด้านกฎความปลอดภัยในการทำงาน

5. ความรู้เกี่ยวกับ ผลการทดสอบใน TCMS

6. ความรู้ทางด้านกฎความปลอดภัยในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Log Book, Check Sheet เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การปฏิบัติงานของการซ่อมบำรุงระบบจ่ายลม และระบบที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยปฏิบัติงานในโรงซ่อมบำรุง (Workshop)(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบได้แก่ ไฟฉาย เครื่องมือช่าง

 2. อุปกรณ์ในระบบจ่ายลมได้แก่ Air compressor, Air dryer และ ท่อลม เป็นต้น

 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ ใบบันทึกผลการทำงานใน TCMS, ใบงาน, ใบแจ้งซ่อม และ เอกสารขั้นตอนการทำงาน working card

 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ถอดประกอบได้แก่ เครื่องมือช่าง สารยึดแน่น เป็นต้น

 5. อุปกรณ์พิเศษในการยกรถ ได้แก่ under floor lifting

 6. คู่มือในการซ่อมบำรุง ได้แก่ คู่มือการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

 7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ผลการทำงานใน TCMS

 8. สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ โรงซ่อม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบจ่ายลม
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบจ่ายลมที่ชำรุด
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการทดสอบระบบจ่ายลมให้ทำงานได้เป็นปกติ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ