หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงระบบ Car body & Gangway

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-QNAH-127B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงระบบ Car body & Gangway

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

204 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      เข้าใจภาพรวมการปฏิบัติงานของการซ่อมบำรุงระบบ Car body & Gangway และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20405.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบ Car body & Gangway

1) อ่านใบแจ้งซ่อมงานและใบสั่งงานซ่อมตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20405.1.01 156806
20405.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบ Car body & Gangway

2) ตรวจสอบและสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์ตามระยะเวลาได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20405.1.02 156807
20405.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบ Car body & Gangway

3) ตรวจสอบจากการฟังเสียงในขณะรถวิ่ง

20405.1.03 156808
20405.2

แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบCar body & Gangway ที่ชํารุด

1) เตรียมและใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอด/ประกอบ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20405.2.01 156809
20405.2

แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบCar body & Gangway ที่ชํารุด

2) เตรียมและใช้งานอุปกรณ์ยกสำหรับช่วยในการถอด/ประกอบ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20405.2.02 156810
20405.2

แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบCar body & Gangway ที่ชํารุด

3) ถอด/ประกอบอุปกรณ์ตามขั้นตอนในคู่มือซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

20405.2.03 156811
20405.3

ทดสอบระบบ Car body & Gangway ให้ทํางานได้เป็นปกติ

1) ทดสอบโดยการวิ่งบน main line ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20405.3.01 156812

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบ Car body & Gangway

2. ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างทั่วไป

3. ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติของเสียงในขณะรถวิ่ง

4. ทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร เบื้องต้น

6. ทักษะการใช้ program computer

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละอย่างใน Car body & Gangway

2. ความรู้ทางด้านกฎความปลอดภัยในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Log Book, Check Sheet เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

     การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบ Car body & Gangway และระบบที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยปฏิบัติงานในโรงซ่อมบำรุง (workshop)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบได้แก่ ไฟฉาย เครื่องมือช่างทั่วไป

 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ ใบแจ้งซ่อม, ใบงาน และ เอกสารขั้นตอนการทำงาน working card

 3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ถอดประกอบได้แก่ เครื่องมือช่าง เป็นต้น

 4. คู่มือการซ่อมบำรุงหมายถึง คู่มือการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

 5. สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ main line


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบ Car body & Gangway
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Car body & Gangway ที่ชำรุด
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการทดสอบระบบ Car body & Gangway ให้ทำงานได้เป็นปกติ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ