หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-JFJU-085B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ทุกอาชีพในอุตสาหกรรมระบบราง



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     ความรู้พื้นฐานต่างๆด้านความปลอดภัยที่ควรมีก่อนที่จะปฏิบัติงาน ได้แก่ความรู้พื้นฐานในระบบราง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล้องตัวและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงท

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
00000.1

ความรู้พื้นฐานในระบบราง

1) เข้าใจภาพรวมและการทำงานของระบบรถไฟ

00000.1.01 156520
00000.1

ความรู้พื้นฐานในระบบราง

00000.2

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

00000.2

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1) ตรวจดูสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุว่ามีความปลอดภัยหรือไม่

00000.2.01 156521
00000.2

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2) แจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่ชำนาญเฉพาะโดยให้การข้อมูล

00000.2.02 156522
00000.2

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3) ประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บ

00000.2.03 156523
00000.2

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4) ให้การปฐมพยาบาล

00000.2.04 156524
00000.3

การดับเพลิงเบื้องต้น

1) เข้าใจวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ

00000.3.01 156525
00000.3

การดับเพลิงเบื้องต้น

2) สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

00000.3.02 156526
00000.3

การดับเพลิงเบื้องต้น

00000.4

ป้ายเตือนและสัญลักษณ์

1) เข้าใจความหมายและสัญลักษ์ประเภทต่างๆ

00000.4.01 156527
00000.4

ป้ายเตือนและสัญลักษณ์

2) ปฏิบัติตามสัญลักณ์ของป้ายเตือนต่างๆได้

00000.4.02 156528

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการดับเพลิงเบื้องต้น



2. ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น



3. ทักษะป้ายเตือนและสัญลักษณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ด้านการทำงานในระบบรางขั้นพื้นฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)



1. รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



(ก) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)



1.ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยสมรรถนะนี้



2.การผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย



(ข) คำแนะนำในการประเมิน



การประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ โดยมีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐาน สอดคล้องกับรายละเอียดในหน่วยสมรรถนะนี้



วิธีการประเมิน



  ผู้ประเมินจะต้องทำการตรวจสอบและพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่ระบุ มาโดยต้องตรงกับความต้องการของหน่วยสมรรถนะ


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ



N/A



(ข) คำอธิบายรายละเอียด



1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงเช่น ถังดับเพลิงชนิด A B C เป็นต้น



2. อุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่น สำลี ยาค่าเชื้อ แอลกอฮอล์ ผ้าพันแผล กรรไกร พลาสเตอร์ยา และถุงมือ เป็นต้น



3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ศรีษะ แขน และขา อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้



1. เครื่องมือประเมินความรู้พื้นฐานในระบบราง




  • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)



2. เครื่องมือประเมินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น




  • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)



3. เครื่องมือประเมินการดับเพลิงเบื้องต้น




  • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)



4. เครื่องมือประเมินป้ายเตือนและสัญลักณ์




  • ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

  • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)



ยินดีต้อนรับ