หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-YJYE-125B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

204 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          เข้าใจภาพรวมการปฏิบัติงานของการซ่อมบำรุงระบบเบรค และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20403.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในชุดเบรคทางกล และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเบรค

1) อ่านใบแจ้งซ่อมงานและใบสั่งงานซ่อมตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20403.1.01 156793
20403.1

ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในชุดเบรคทางกล และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเบรค

2) ตรวจสอบและสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบเบรคตามระยะเวลาในคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20403.1.02 156794
20403.2

แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํารุด

1) เตรียมและใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอด/ประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20403.2.01 156795
20403.2

แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํารุด

2) เตรียมและใช้งานอุปกรณ์ยกสำหรับช่วยในการถอด/ประกอบ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20403.2.02 156796
20403.2

แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํารุด

3) ถอด/ประกอบอุปกรณ์ตามขั้นตอนในคู่มือซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

20403.2.03 156797
20403.3

ทดสอบระบบเบรคให้ทํางานได้เป็นปกติ

1) ทดสอบในโรงซ่อม

20403.3.01 156798
20403.3

ทดสอบระบบเบรคให้ทํางานได้เป็นปกติ

2) ทดสอบโดยการวิ่งบน main line หรือ โดยวิธี statics test ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

20403.3.02 156799

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบเบรค

2. ทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง

3. ทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ในระบบเบรค

2. ความรู้ทางด้านกฎความปลอดภัยในการทำงาน

3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์พิเศษ under floor lifting

4. ความรู้ทางด้านกฎความปลอดภัยในการทำงาน

5. ความรู้เกี่ยวกับระบบเบรคของรถไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     รายงานการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Log Book, Check Sheet เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การปฏิบัติงานเรื่องการซ่อมบำรุงระบบเบรค และระบบที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยปฏิบัติงานในโรงซ่อมบำรุง (Workshop)(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบได้แก่ ไฟฉาย เครื่องมือช่าง เป็นต้น

 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ใบแจ้งซ่อม, ใบงาน และ เอกสารขั้นตอนการทำงาน working card

 3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ถอดประกอบได้แก่ เครื่องมือช่าง สารยึดแน่น เป็นต้น

 4. อุปกรณ์พิเศษในการยกรถ ได้แก่ under floor lifting

 5. คู่มือการซ่อมบำรุง ได้แก่ คู่มือการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

 6. สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ main line, โรงซ่อม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในชุดเบรคทางกล และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเบรค
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเบรคที่ชำรุด
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการทดสอบระบบเบรคให้ทำงานได้เป็นปกติ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ