คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ควบคุมขบวนรถไฟความเร็วสูงให้เคลื่อนที่ตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทั้งในช่วงเวลาการให้บริการต่อสาธารณะชนและช่วงนอกเวลาให้บริการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการควบคุมรถไฟฟ้า หรือ
1.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชา ช่างกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
1.3 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือ
1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมรถไฟฟ้าความเร็วสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ หรือ
1.5 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมรถจักรดีเซลหรือรถดีเซลราง มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ หรือ
1.6 เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมรถจักรดีเซลหรือรถดีเซลราง ชั้น 5 และมีประสบการณ์ เป็นผู้ควบคุมรถจักรดีเซลหรือรถดีเซลราง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 5 จะต้อง
2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 5 จำนวน 5 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 1 หน่วย (00000) และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 4 หน่วย (10301 – 10304) หรือ
2.2 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น 5 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีประสบการณ์การควบคุมรถไฟฟ้า และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 5 จำนวน 4 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 10301 – 10304

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถไฟ ด้านสาขางานปฏิบัติการ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JFJU-085B ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
RAI-TLMU-095B ควบคุมรถไฟความเร็วสูงในโหมดต่างๆ
RAI-FRFB-096B ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ(Depot)และโรงซ่อมบํารุง(Workshop)
RAI-UVQB-097B ควบคุมรถไฟความเร็ว สูงให้บริการบนเส้นทางหลัก(Line)
RAI-JTJE-098B แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟความเร็วสูงที่ขัดข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0077-A : บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ