Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
1
2
3
4
5
6
7
ควบคุมรถไฟความเร็วสูงในโหมดต่างๆ
8
9
ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ(Depot)และโรงซ่อมบํารุง(Workshop)
10
11
12
ควบคุมรถไฟความเร็ว สูงให้บริการบนเส้นทางหลัก(Line)
13
14
15
16
17
18
แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟความเร็วสูงที่ขัดข้อง
19
20
21

ยินดีต้อนรับ