หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟความเร็วสูงที่ขัดข้อง

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-JTJE-098B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟความเร็วสูงที่ขัดข้อง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

103 ผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับขบวนรถไฟฟ้าจนทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือ ไม่อาจให้บริการต่อไปได้อย่างสิ้นเชิงและจำเป็นต้องนำออกจากการให้บริการรวมทั้งวิธีการอพยพผู้โดยสารออกจากขบวนรถไฟฟ้าที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ให้บริการต่อไปได้ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง, ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนขัดข้อง ฯลฯ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
 N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
  N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10304.1

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

1) ปฏิบัติตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง

10304.1.01 156593
10304.1

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2) ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติการ ( Operations Procedure) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10304.1.02 156594
10304.2

นํารถไฟฟ้าขัดข้องออกจากการให้บริการ

1) ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อนำรถไฟ ความเร็วสูงขัดข้องออกจากการให้บริการ 

10304.2.01 156595
10304.3

อพยพผู้โดยสารออกจากรถไฟความเร็วสูง

1) ใช้งานอุปกรณ์อพยพผู้โดยสารบนรถไฟความเร็วสูงได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

10304.3.01 156596
10304.3

อพยพผู้โดยสารออกจากรถไฟความเร็วสูง

2) อพยพผู้โดยสารออกจากรถไฟความเร็วสูงตามคู่มือการอพยพได้อย่างถูกต้องได้ อย่างปลอดภัย

10304.3.02 156597

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการใช้งานอุปกรณ์อพยพผู้โดยสารออกจากขบวนรถไฟฟ้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ในคู่มือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง (Technical Train Service Failure)

 2. ความรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อนำรถไฟฟ้าขัดข้องออกจากการให้บริการ

 3. มีความรู้ในขั้นตอนการอพยพผู้โดยสารออกจากรถไฟฟ้า

 4. ทักษะการใช้งานอุปกรณ์อพยพผู้โดยสารออกจากขบวนรถไฟฟ้า

 5. มีความรู้ในเรื่องส่วนประกอบของประตูฉุกเฉิน, ความรู้ในขั้นตอนการใช้งานประตูฉุกเฉิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการควบคุมรถไฟความเร็วสูง หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมรถไฟความเร็วสูง(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การแก้ปัญหารถไฟความเร็วสูงขัดข้องจะต้องปฏิบัติตามคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้อุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทุกต้องและรวดเร็ว(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. คู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือขั้นตอนแก้ไขปัญหาขบวนรถไฟฟ้าความเร็วสูง

 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการอพยพ ประกอบด้วย บันไดอพยพและอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น

 3. สะพานอพยพ ใช้สำหรับอพยพไปขบวนรถไฟฟ้าที่มาช่วยเหลือ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการนำรถไฟความเร็วสูงขัดข้องออกจากการให้บริการ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการอพยพผู้โดยสารออกจากรถไฟความเร็วสูง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ