หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ(Depot)และโรงซ่อมบํารุง(Workshop)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-FRFB-096B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ(Depot)และโรงซ่อมบํารุง(Workshop)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

103 ผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ทำการขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงเข้า-ออกจากพื้นที่อู่จอดรถไฟฟ้า และโรงซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีความปลอดภัยสูงสุด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10302.1

ควบคุมขบวนรถไฟความเร็วสูงสับเปลี่ยน (Shunting)

1) เคลื่อนขบวนรถไฟความเร็วสูงสับเปลี่ยน (Shunting) ตามขั้นตอนการปฏิบัติการ ( Operations Procedure) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10302.1.01 156575
10302.2

จอดรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่จอด (Stabling Area)

1) ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติการ ( Operations Procedure) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

10302.2.01 156576
10302.3

ควบคุมขบวนรถไฟความเร็วสูงเข้าทําการล้างในเครื่องล้างอัตโนมัติ

1) นำขบวนรถไฟความเร็วสูงเข้าทำการล้าง ในเครื่องล้างอัตโนมัติตามขั้นตอนการ ปฏิบัติการ (Operations Procedure) ได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10302.3.01 156577

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ชุดควบคุมการขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูง

 2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารที่เพียงพอต่อการติดต่อสื่อสาร และควบคุมรถไฟฟ้าความเร็วสูง

 3. ทักษะการจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ในเส้นทาง/อาณัติสัญญาณภายในพื้นที่อู่จอดรถ (Depot) และ โรงซ่อมบำรุง (Workshop)

 2. ความรู้ในการเคลื่อนขบวนรถสับเปลี่ยน (Shunting)

 3. มีความรู้ในเรื่องโหมดการขับเคลื่อน และ เส้นทางภายในอู่จอดรถไฟความเร็วสูง และ โรงซ่อมบำรุง

 4. ความรู้ในเรื่องการใช้งานระบบ/อุปกรณ์และ ลักษณะเส้นทาง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการควบคุมรถไฟความเร็วสูง หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการควบคุมรถไฟความเร็วสูง(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การควบคุมรถไฟความเร็วสูงในหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการควบคุมรถไฟความเร็วสูงและการขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงเฉพาะภายในพื้นที่อู่จอดรถ (Depot) และโรงซ่อมบำรุง (Workshop) เท่านั้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. การขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงเฉพาะภายในเขตพื้นที่อู่จอดรถไฟความเร็วสูง และ โรงซ่อมบำรุง

 2. คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติการเดินรถไฟความเร็วสูง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการเคลื่อนขบวนรถไฟความเร็วสูงสับเปลี่ยน (Shunting)
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการจอดรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่จอด (Stabling Area)
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการขับเคลื่อนขบวนรถไฟความเร็วสูงเข้าทำการล้างในเครื่องล้างอัตโนมัติ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ