หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมรถไฟความเร็ว สูงให้บริการบนเส้นทางหลัก(Line)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-UVQB-097B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมรถไฟความเร็ว สูงให้บริการบนเส้นทางหลัก(Line)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

103 ผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ทำการขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงบนเส้นทางหลักทั้งการให้บริการผู้โดยสารและการทดสอบ หรือวัตถุประสงค์ใดๆ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10303.1

เคลื่อนขบวนรถไฟความเร็วสูงเพื่อตรวจสอบเส้นทางก่อนการให้บริการ (Inspection Train)

1) ปฏิบัติตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง 

10303.1.01 156578
10303.1

เคลื่อนขบวนรถไฟความเร็วสูงเพื่อตรวจสอบเส้นทางก่อนการให้บริการ (Inspection Train)

2) ขับเคลื่อนขบวนรถไฟความเร็วสูง ตรวจสอบเส้นทางก่อนการให้บริการ (Inspection Train) ได้อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย 

10303.1.02 156579
10303.2

ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้บริการในโหมดอัตโนมัติ(Auto) บนเส้นทางหลัก

1) ปฏิบัติตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง

10303.2.01 156580
10303.2

ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้บริการในโหมดอัตโนมัติ(Auto) บนเส้นทางหลัก

2) ขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงในโหมด อัตโนมัติ(AUTO) บนเส้นทางหลักได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10303.2.02 156581
10303.2

ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้บริการในโหมดอัตโนมัติ(Auto) บนเส้นทางหลัก

3) สังเกตสภาพแวดล้อมบริเวณเส้นทางหลัก และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

10303.2.03 156582
10303.3

ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้บริการในโหมด Manual ภายใต้ระบบอาณัติสัญญาณบนเส้นทางหลัก

1) ปฏิบัติตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง

10303.3.01 156583
10303.3

ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้บริการในโหมด Manual ภายใต้ระบบอาณัติสัญญาณบนเส้นทางหลัก

2) ขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงในโหมด Manual ภายใต้ระบบอาณัติสัญญาณบนเส้นทางให้บริการ ได้อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย 

10303.3.02 156584
10303.3

ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้บริการในโหมด Manual ภายใต้ระบบอาณัติสัญญาณบนเส้นทางหลัก

3) สังเกตสภาพแวดล้อมบริเวณเส้นทางหลัก และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

10303.3.03 156585
10303.4

กลับขบวนรถไฟความเร็วสูงที่สถานีปลายทางในโหมดอัตโนมัติ (Automatic reversing) และโหมดManual

1) ปฏิบัติตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง 

10303.4.01 156586
10303.4

กลับขบวนรถไฟความเร็วสูงที่สถานีปลายทางในโหมดอัตโนมัติ (Automatic reversing) และโหมดManual

2) กลับขบวนรถไฟความเร็วสูงที่สถานี ปลายทางในโหมดอัตโนมัติ(Automatic reversing) และ โหมด Manual ได้อย่าง ถูกต้องและปลอดภัย

10303.4.02 156587
10303.5

ควบคุมขบวนรถไฟความเร็วสูงให้วิ่งผ่านสถานี

1) ปฏิบัติงานตามคู่มือการเดินรถไฟความเร็วสูง

10303.5.01 156588
10303.5

ควบคุมขบวนรถไฟความเร็วสูงให้วิ่งผ่านสถานี

2) สังเกตสภาพแวดล้อมบริเวณชานชาลา ของสถานีที่กำลังจะผ่าน และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

10303.5.02 156589
10303.5

ควบคุมขบวนรถไฟความเร็วสูงให้วิ่งผ่านสถานี

3) ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้วิ่งผ่านสถานีได้อย่างปลอดภัย

10303.5.03 156590
10303.6

ควบคุมขบวนรถไฟความเร็วสูงเข้า-ออก สถานีที่มีประตูกั้นชานชาลา

1) ปฏิบัติงานตามคู่มือการเดินรถไฟความเร็วสูง

10303.6.01 156591
10303.6

ควบคุมขบวนรถไฟความเร็วสูงเข้า-ออก สถานีที่มีประตูกั้นชานชาลา

2) ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเข้าสู่จุดจอดได้โดยระบบ manual

10303.6.02 156592

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. มีทักษะด้านการควบคุมรถไฟความเร็วสูง

 2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารที่เพียงพอต่อควบคุมรถไฟความเร็วสูง

 3. ทักษะการจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ในเส้นทาง และ ระบบอาณัติสัญญาณบนเส้นทางหลัก (Line)

 2. ความรู้ในเรื่องการใช้งานระบบ/อุปกรณ์, ลักษณะเส้นทาง และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการควบคุมรถไฟความเร็วสูง หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมรถไฟความเร็วสูง(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

ก) คำแนะนำ      ขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงให้บริการบนเส้นทางหลัก (Line) จะทำการขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงบนเส้นทางหลักทั้งการให้บริการผู้โดยสาร และการทดสอบ หรือวัตถุประสงค์ใดๆ ตามลักษณะและคู่มือการควบคุมรถไฟความเร็วสูง(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. คู่มือการปฏิบัติการ ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติการเดินรถไฟความเร็วสูง

 2. การขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงบนเส้นทางหลักทั้งการให้บริการ และนอกการให้บริการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการเคลื่อนขบวนรถไฟความเร็วสูงตรวจสอบเส้นทางก่อนการให้บริการ (Inspection Train)
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้บริการในโหมดอัตโนมัติ (Auto) บนเส้นทางหลัก
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้บริการในโหมด Manual ภายใต้ระบบอาณัติสัญญาณบนเส้นทางหลัก
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 •  สัมภาษณ์ หรือ

 •  พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการกลับขบวนรถไฟความเร็วสูงที่สถานีปลายทางในโหมดอัตโนมัติ (Automatic reversing) และ โหมด Manual
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินการควบคุมขบวนรถไฟความเร็วสูงให้วิ่งผ่านสถานี
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)6. เครื่องมือประเมินการควบคุมขบวนรถไฟความเร็วสูงเข้า-ออก สถานีที่มีประตูกั้นชานชาลา
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ