คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ควบคุมขบวนรถไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทั้งในช่วงเวลาการให้บริการต่อสาธารณะชนและช่วงนอกเวลาให้บริการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชา ช่างกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมรถไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
1.2 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมรถไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือ
1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมรถไฟฟ้า มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ
1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมรถจักรดีเซลหรือรถดีเซลราง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ หรือ
1.5 เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมรถจักรดีเซลหรือรถดีเซลราง ชั้น 5
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น 5 จำนวน 5 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 1 หน่วย (00000) และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 4 หน่วย (10201 – 10204)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถไฟ ด้านสาขางานปฏิบัติการ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JFJU-085B ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
RAI-UQGF-090B ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าในโหมดต่างๆ
RAI-KDBZ-091B ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ(Depot)และโรงซ่อมบํารุง(Workshop)
RAI-QKQQ-092B ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการบนเส้นทางหลัก(Line)
RAI-QAYH-093B แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ