Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
1
2
3
4
5
6
7
ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าในโหมดต่างๆ
8
9
ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ(Depot)และโรงซ่อมบํารุง(Workshop)
10
11
12
ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการบนเส้นทางหลัก(Line)
13
14
15
16
17
แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง
18
19
20

ยินดีต้อนรับ