หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการบนเส้นทางหลัก(Line)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-QKQQ-092B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการบนเส้นทางหลัก(Line)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

102 ผู้ควบคุมรถไฟฟ้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ทำการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าบนเส้นทางหลักทั้งการให้บริการผู้โดยสารและการทดสอบหรือวัตถุประสงค์ใดๆ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10203.1

ขับเคลื่อนขบวนรถตรวจสอบเส้นทางก่อนการให้บริการ (Inspection Train)

1) ขับเคลื่อนขบวนรถตรวจสอบเส้นทางก่อน การให้บริการ (Inspection Train) ตาม คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย

10203.1.01 156558
10203.2

ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการในโหมดอัตโนมัติ(Auto) บนเส้นทางหลัก

1) ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าในโหมดอัตโนมัติ (AUTO) บนเส้นทางหลักตามคู่มือการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10203.2.01 156559
10203.3

ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการในโหมด Manual ภายใต้ระบบอาณัติสัญญาณบนเส้นทางหลัก

1) ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าในโหมด Manual ภายใต้ระบบอาณัติสัญญาณบนเส้นทาง ให้บริการ ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและปลอดภัย

10203.3.01 156560
10203.4

กลับขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีปลายทางในโหมดอัตโนมัติ(Automatic Turn back)และ โหมด Manual

1) กลับขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีปลายทางใน โหมดอัตโนมัติ(Automatic Turn back) และ โหมด Manual ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10203.4.01 156561
10203.5

ขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้าเข้าสู่-ออกจากรางหลีก(Pocket Track) และพื้นที่

ที่กําหนดให้จอดอื่นๆ

1) นำขบวนรถไฟฟ้าเข้าสู่-ออกจากรางหลีก (Pocket Track) และพื้นที่ที่กำหนดให้ จอดอื่นๆตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและปลอดภัย 

10203.5.01 156562

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะด้านการควบคุมรถไฟฟ้า

 2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารที่เพียงพอต่อการติดต่อสื่อสาร และควบคุมรถไฟฟ้า

 3. ทักษะการจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ในเส้นทาง และ ระบบอาณัติสัญญาณบนเส้นทางหลัก (Line)

 2. ความรู้ในเรื่องการใช้งานระบบ/อุปกรณ์, ลักษณะเส้นทาง และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการควบคุมรถไฟฟ้า หรือ

 3.  ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมรถไฟฟ้า(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการบนเส้นทางหลัก (Line) จะทำการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าบนเส้นทางหลักทั้งการให้บริการผู้โดยสาร และการทดสอบ หรือวัตถุประสงค์ใดๆ ตามลักษณะและคู่มือการควบคุมรถไฟฟ้า

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 • ลักษณะการควบคุมรถไฟฟ้าประกอบด้วยการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าบนเส้นทางหลักทั้งการให้บริการ และนอกการให้บริการ

 • คู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานการควบคุมรถไฟฟ้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการขับเคลื่อนขบวนรถตรวจสอบเส้นทางก่อนการให้บริการ (Inspection Train)
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการในโหมดอัตโนมัติ (Auto) บนเส้นทางหลัก
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าให้บริการในโหมด Manual ภายใต้ระบบอาณัติสัญญาณบนเส้นทางหลัก
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการกลับขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีปลายทางในโหมดอัตโนมัติ (Automatic Turn back) และ โหมด Manual
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินการขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้าเข้าสู่-ออกจากรางหลีก (Pocket Track) และพื้นที่ที่กำหนดให้จอดอื่นๆ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ