หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ(Depot)และโรงซ่อมบํารุง(Workshop)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-KDBZ-091B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ(Depot)และโรงซ่อมบํารุง(Workshop)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

102 ผู้ควบคุมรถไฟฟ้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ทำการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเข้า-ออกจากพื้นที่อู่จอดรถไฟฟ้าและโรงซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีความปลอดภัยสูงสุด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10202.1

เคลื่อนขบวนรถสับเปลี่ยน(Shunting)

1) เคลื่อนขบวนรถสับเปลี่ยน (Shunting) ตามขั้นตอนการปฏิบัติการ (Operations Procedure) ได้อย่างถูกต้องและปลอดถัย

10202.1.01 156555
10202.2

จอดรถไฟฟ้าในพื้นที่จอด(Stabling Area)

1) ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติการ (Operations Procedure) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10202.2.01 156556
10202.3

ขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้าเข้าทําการล้างในเครื่องล้างอัตโนมัติ

1) นำขบวนรถไฟฟ้าเข้าทำการล้างในเครื่อง ล้างอัตโนมัติตามขั้นตอนการปฏิบัติการ (Operations Procedure) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10202.3.01 156557

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ชุดควบคุมการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า

 2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารที่เพียงพอต่อการติดต่อสื่อสาร และควบคุมรถไฟฟ้า

 3. ทักษะการจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ในเส้นทาง/อาณัติสัญญาณภายในพื้นที่อู่จอดรถ (Depot) และ โรงซ่อมบำรุง (Workshop)

 2. ความรู้ในการเคลื่อนขบวนรถสับเปลี่ยน (Shunting)

 3. มีความรู้ในเรื่องโหมดการขับเคลื่อน และ เส้นทางภายในอู่จอดรถไฟฟ้า และ โรงซ่อมบำรุง

 4. ความรู้ในเรื่องการใช้งานระบบ/อุปกรณ์และ ลักษณะเส้นทาง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการควบคุมรถไฟฟ้า หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการควบคุมรถไฟฟ้า(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การควบคุมรถไฟฟ้าในหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการควบคุมรถไฟฟ้าและขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเฉพาะภายในพื้นที่อู่จอดรถ (Depot) และโรงซ่อมบำรุง (Workshop) เท่านั้น(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 • การขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเฉพาะภายในเขตพื้นที่อู่จอดรถไฟฟ้า และ โรงซ่อมบำรุง

 • คู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานการควบคุมรถไฟฟ้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการเคลื่อนขบวนรถสับเปลี่ยน (Shunting)
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการจอดรถไฟฟ้าในพื้นที่จอด (Stabling Area)
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้าเข้าทำการล้างในเครื่องล้างอัตโนมัติ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ