หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-QAYH-093B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

102 ผู้ควบคุมรถไฟฟ้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับขบวนรถไฟฟ้าจนทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือ ไม่อาจให้บริการต่อไปได้อย่างสิ้นเชิงและจำเป็นต้องนำออกจากการให้บริการรวมทั้งวิธีการอพยพผู้โดยสารออกจากขบวนรถไฟฟ้าที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ให้บริการต่อไปได้ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง, ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนขัดข้อง ฯลฯ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10204.1

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

1) ปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนแก้ไขปัญหาขบวนรถ

10204.1.01 156563
10204.1

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2) ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติการ (Operations Procedure) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10204.1.02 156564
10204.2

นํารถไฟฟ้าขัดข้องออกจากการให้บริการ

1) ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อนำ รถไฟฟ้าขัดข้องออกจากการให้บริการ

10204.2.01 156565
10204.3

อพยพผู้โดยสารออกจากรถไฟฟ้า

1) ใช้งานอุปกรณ์อพยพผู้โดยสารบน รถไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเป็นไป ตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท 

10204.3.01 156566
10204.3

อพยพผู้โดยสารออกจากรถไฟฟ้า

2) อพยพผู้โดยสารออกจากรถไฟฟ้าได้อย่าง ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท

10204.3.02 156567

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะในทักษะการใช้งานอุปกรณ์อพยพผู้โดยสารออกจากขบวนรถไฟฟ้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ในคู่มือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง (Technical Train Service Failure)

 2. ความรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำรถไฟฟ้าขัดข้องออกจากการให้บริการ

 3. มีความรู้ในขั้นตอนการอพยพผู้โดยสารออกจากรถไฟฟ้า

 4. ความรู้ในเรื่องส่วนประกอบของประตูฉุกเฉิน, ความรู้ในขั้นตอนการใช้งานประตูฉุกเฉิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการควบคุมรถไฟฟ้า หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมรถไฟฟ้า(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การแก้ปัญหารถไฟฟ้าขัดข้องจะต้องปฏิบัติตามคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้อุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทุกต้องและรวดเร็ว

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 • คู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง

 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการอพยพ ได้แก่ บันไดอพยพ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการนำรถไฟฟ้าขัดข้องออกจากการให้บริการ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการอพยพผู้โดยสารออกจากรถไฟฟ้า
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ