คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เข้าใจภาพรวมการทำงานของการวางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล และระบบที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนงานซ่อม บำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 5 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีและมีประสบการณ์พื้นฐานด้านช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่าง รถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล หรือ

1.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงาน ด้านวางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านวางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้าน ระบบเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงาน ซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 6 จะต้อง

2.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่าง รถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 6 จำนวน 7 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 1 หน่วย (00000) และหน่วย สมรรถนะอาชีพ 6 หน่วย (20501 – 20506) หรือ

2.2 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 5 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยมีมีประสบการณ์พื้นฐานด้านช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่าง รถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุง ระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 6 จำนวน 6 หน่วย คือหน่วยสมรรถนะ (20501 – 20506)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถไฟ ด้านสาขางานซ่อมบำรุง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-JFJU-085B ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
RAI-QDJG-130B วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Bogie
RAI-OMAV-131B วางแผนและวิเคราะห์งานตรวจวัดรถไฟฟ้า (Measuring wheel profile)
RAI-VRAM-132B วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)
RAI-HMHQ-133B วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบจ่ายลม (Air supply & Equipment)
RAI-EUCC-134B วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Car body & Gangway
RAI-LQKY-135B วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบํารุงระบบ Coupler
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ